دانلود راهنمای حفاطت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی

دانلود راهنمای حفاطت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 53 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود راهنمای حفاطت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی

 

تعداد صفحات : ۱۵۳

فرمت : WORD

 

۲- تعاریف ۳

۲-۱ آند ۳

۲-۱-۱ آند کنسولی ۳

۲-۱-۲ آند پیوسته ۳

۲-۱-۳ آند فدا شونده (آند گالوانیک) ۴

۲-۱-۴ مواد پرکننده اطراف آند ۴

۲-۱-۵ ناحیه آندی ۴

۲-۲ آزمایش واکنش متقابل۴

۲-۳ اتصال های الکتریکی ۴

۲-۳-۱ اتصال الکتریکی ۴

۲-۳-۲ اتصال برای پیوستگی ۴

۲-۳-۳ اتصال تخلیه۵

۲-۳-۴ اتصال اصلاحی ۵

۲-۳-۵ اتصال مقاومتی ۵

۲-۳-۶ اتصال ایمنی ۵

۲-۳-۷ مقاومت اتصال ۵

۲-۴ اتصال زمین ۵

۲-۵ قطع اتصال ۵

۲-۵-۱ اتصالی عایقی ۵

۲-۵-۲ فلنج عایق

دانلود راهنمای حفاطت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی

۲-۶ اختلاف پتانسیل بین سازه و الکترولیت ۶

۲-۷ الکترود ۶

۲-۸ الکترولیت ۶

۲-۹ الکترودهای مرجع ۶

۲-۹-۱ الکترود مرجع (نیمه پیل) ۶

۲-۹-۲ الکترود مرجع جیوه – کلرور جیوه ۶

۲-۹-۳ الکترود مرجع مس – سولفات مس ۶

۲-۹-۴ الکترود مرجع نقره – کلرور نقره ۶

۲-۹-۵ الکترود هیدروژن استاندارد ۷

۲-۹-۶ الکترود حساس ۷

۲-۱۰ الکترو نگاتیو ۷

۲-۱۱ الکترو پازیتیو ۷

۲-۱۲ الکترو اسمز ۷

۲-۱۳ اختلاف ت ماس با هوا۷

۲-۱۴ بادکردگی (لایه رنگ)۷

۲-۱۵ باکتری های احیاکننده سولفات ۸

۲-۱۶ بستر زمین (بستر آندی) ۸

۲-۱۷ بی هوازی ۸

۲-۱۸ پتانسیل اکسیداسیون و احیا ۸

۲-۱۹ پتانسیل حفاظتی ۸

۲-۲۰ پتانسیل محرک (سیستم آند فدا شونده)۸

۲-۲۱ پتانسیل لحظه ای قطع جریان ۸

۲-۲۲ پوشش حفاظتی۹

۲-۲۳ پیل الکتریکی ۹

۲-۲۴ پیل اتصال زمین ۹

۲-۲۵ پیل قطبی ۹

۹ (pH) پی – اچ۲۶-۳

۳-۲۶-۱مقدارpH 9

۳-۲۶-۲اسید ۱۰

۳-۲۶-۳باز (قلیا) ۱۰

۳-۲۶-۴خنثی ۱۰

۳-۲۷تاول زدگی لایه رنگ ۱۰

۳-۲۸تخلیه ۱۰

۳-۲۸-۱تخلیه الکتریکی ۱۰

۳-۲۸-۲تخلیه اجباری ۱۰

۳-۲۸-۳تخلیه الکتریکی قطبی ( پولاریزه) ۱۰

۳-۲۸-۴آزمایش های تخلیه جریان الکتریکی ۱۱

۳-۲۹جدایش کاتدی ۱۱

۳-۳۰جریان اعمال شده ۱۱

۳-۳۱جریان حفاظتی ۱۱

۳-۳۲جریان سرگردان ۱۱

۳-۳۳چگالی جریان ۱۱

۳-۳۴حفاظت کاتدی ۱۱

۳-۳۵خوردگی ۱۲

۳-۳۶خوردگی متقابل ۱۲

۳-۳۷سازه ها ۱۲

۳-۳۷-۱سازه حفاظت شده ۱۲

۳-۳۷-۲سازه حفاظت نشده ۱۲

۳-۳۷-۳سازه اصلی (اولیه ) ۱۲

۳-۳۷-۴سازه فرعی ( ثانویه) ۱۲

۳-۳۸صابونی شدن

دانلود راهنمای حفاطت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی

۳-۳۹ضریب بازدهی ۱۳

۳-۴۰طرح حفاظت کاتدی مشترک ۱۳

۳-۴۱غلاف عایق الکتریکی ۱۳

۳-۴۲غیر فعال ۱۳

۳-۴۳فلنج عایق ۱۳

۳-۴۴قطبی شدن ۱۳

۳-۴۵کاتد ۱۳۳-۴۶ کربناته شدن ۱۳

۳-۴۷ماده هادی ۱۴

۳-۴۸محصول خوردگی ۱۴

۳-۴۹منفذ ۱۴

۳-۵۰ناحیه کاتدی ۱۴

۳-۵۱نقطه تقاطع ( ظاهری) ۱۴

۳-۵۲واکنش (آندی ، کاتدی) ۱۴

۳-۵۳واکنش گالوانیک ۱۴

۳-۵۴هیدراته شدن (سیمان) ۱۴

۳-۵۵یون ۱۴

۴- اصول کلی ۱۵

۴-۱ کلیات ۱۵

۴-۲ رفتار (واکنش ) فلزات مدفون یا مستغرق با محیط اطراف خود، در غیاب حفاظت کاتدی ۱۵

۴-۲-۱ طبیعت خوردگی فلزات ۱۵

۴-۲-۲ قطبی شدن ۱۶

۴-۲-۳ تشکیل پیل ۱۷

۴-۲-۴ رویین شدن (غیر فعال شدن) ۱۸

۴-۲-۵ واکنش در ناحیه های کاتدی ۱۸

۴-۳ حفاظت کاتدی ۲۰

۴-۳-۱ مبانی حفاظت کاتدی ۲۰

۴-۳-۲ ضوابط حفاظت کاتدی ۲۲

۵- نکات مورد توجه در اعمال حفاظت کاتدی بیشتر سازه ها ۲۶

۵-۱ کلیات ۲۶

۵-۲ مبانی طراحی ۲۶

۵-۳ طراحی یا اصلاح سازههای تحت حفاظت ۲۹

۵-۳-۱ پیوستگی الکتریکی ۲۹

۵-۳-۲ پوشش های حفاظتی ۲۹

دانلود راهنمای حفاطت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی

۵-۳-۳ ایزوله کردن الکتریکی۳۰

۵-۳-۴ تمهیدات لازم برای آزمایش ۳۱

۵-۴ سیستم حفاظت کاتدی با آندهای فدا شونده ۳۱

۵-۴-۱ کلیات ۳۱

۵-۴-۲ طراحی آندهای فدا شونده ۳۲

۵-۴-۳ جنس آند ۳۴

۵-۵ سیستم حفاظت کاتدی با اعمال جریان ۳۸

۵-۵-۱ کلیات ۳۸

۵-۵-۲ آندها و بسترهای زمینی در سیستم حفاظت کاتدی با اعمال جریان ۳۸

۵-۵-۳ منابع تأمین برق ۴۱

۵-۵-۴ دستگاه های مبدل یک سوکننده۴۲

۵-۵-۵ تجهیزات کنترل ۴۲

۵-۵-۶ تأمین برق واحدهای مبدل یک سوکننده ۴۵

۵-۶ مقایسه سیستم های مختلف حفاظت کاتدی ۴۶

۵-۷ ملاحظات ویژه۴۷

۵-۷-۱ آثار ثانویه حفاظت کاتدی ۴۷

۵-۷-۲ تأثیر جریان های سرگردان ناشی از سیستم حفاظت کاتدی ۴۸

۵-۷-۳ اجتناب از صدمات ناشی از ولتاژهای اضافی ۴۸

۵-۷-۴ آثار جریان متناوب(a.c)روی سیستم های حفاظت کاتدی ۵۲

۵-۸ آزمایش ها ۵۲

۶- حفاظت کاتدی سازه های مدفون۵۳

۶-۱ کلیات ۵۳

۶-۱-۱ عوامل موثر در طراحی ۵۳

۶-۱-۲ سیستم آندهای فدا شونده ۵۴

۶-۱-۳ سیستم با اعمال جریان ۵۴

۶-۲ خطوط لوله ۵۵

۶-۲-۱ آماده سازی سازه ۵۵

دانلود راهنمای حفاطت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی

۶-۲-۲ کاربرد حفاظت کاتدی ۶۰

۶-۲-۳ ملاحظات ویژه۶۲

۶-۳ کابل ها۶۴

۶-۳-۱ کلیات ۶۴

۶-۳-۲ آماده سازی سازه ۶۵

۶-۳-۳ کاربرد حفاظت کاتدی ۶۵

۶-۴ کف مخازن فلزی و سازه های مشابه ۶۶

۶-۴-۱ کلیات ۶۶

۶-۴-۲ آماده سازی سازه ۶۶

۶-۴-۳ اجرای حفاظت کاتدی ۶۶

۶-۴-۴ ملاحظات ویژه۶۷

۶-۵ سازه های مدفون در مجاورت سیستم های ریلی با برق یک سو ۶۷

۷- سازه های غوطه ور (غیر از کاربردهای دریایی) ۷۱

۷-۱ کلیات ۷۱

۷-۱-۱ آماده سازی سازه ۷۱

۷-۱-۲ کاربرد حفاظت کاتدی ۷۲

۷-۱-۳ آثار تداخلی سازه با کشتی ها ۷۵

۸- حفاظت سطوح داخلی تجهیزات صنعتی حاوی الکترولیت ۷۶

۸-۱ کلیات ۷۶

۸-۱-۱ عوامل مؤثر در طراحی۷۶

۸-۱-۲ آندهای فدا شونده ۷۶

۸-۱-۳ سیستم های با اعمال جریان ۷۷

۸-۱-۴ ارزیابی میزان حفاظت ۷۷

۸-۲ مخازن ۷۸

۸-۲-۱ مخازن آب ۷۸

۸-۲-۲ مخازن ذخیره مواد شیمیایی ۷۸

۸-۳ سیستم های آب چرخشی۷۹

۸-۳-۱ کلیات ۷۹

۸-۳-۲ مبدل های حرارتی (لوله و پوسته ) ۸۰

۸-۳-۳ خنک کنندههای جعبه ای ۸۲

۸-۴ سایر تجهیزات صنعتی ۸۳

۹- آزمایش ها و رفع تداخل حفاظت کاتدی ۸۴

۹-۱ کلیات ۸۴

۹-۲ سازه های مدفون ۸۴

۹-۲-۱ آزمایش های خوردگی تداخلی ۸۴

۹-۲-۲ معیارهای محدود سازی خوردگی تداخلی۸۷

۹-۲-۳ طراحی سیستم حفاظت کاتدی برای به حداقل رساندن خوردگی تداخلی ۸۸

۹-۲-۴ تمهیدات لازم برای کاهش خوردگی تداخلی ۹۰

۹-۲-۵ ملاحظات ویژه ۹۲

۹-۳ اسکله ها و کشتی ها : خوردگی تداخلی در پایانه های دریایی و رودخانه ای ۹۳

۱۰- اندازه گیری های الکتریکی ۹۴

۱۰-۱ کلیات ۹۴

۱۰-۲ اندازه گیری پتانسیل : دستگاههای اندازه گیری ۹۴

۱۰-۲-۱ الکترودهای مرجع ۹۴

۱۰-۲-۲ پتانسیل های الکترود مرجع ۹۷

۱۰-۲-۳ ولت مترها ۹۷

۱۰-۲-۴ پتانسیومترها ۹۸

۱۰-۲-۵ ثبت کننده ها و دستگاه های ذخیره داده ها۱۰۰

۱۰-۳ روش های اندازه گیری پتانسیل ۱۰۰

۱۰-۳-۱ کلیات ۱۰۰

۱۰-۳-۲ سازه های مدفون ۱۰۰

۱۰-۳-۳ سازه های غوطه ور ۱۰۳

۱۰-۴ اندازه گیری جریان مستقیم ۱۰۴

۱۰-۴-۱ کلیات ۱۰۴

۱۰-۴-۲ اندازه گیری جریان مستقیم در سیستم با اعمال جریان ۱۰۴

۱۰-۴-۳ اندازه گیری جریان مستقیم در مدارهای با ولتاژ بسیار پایین (سیستم آند فدا شونده)۱۰۴

۱۰-۴-۴ مدار آمپرمتر بامقاومت صفر ۱۰۵

۱۰-۴-۵ اندازه گیری جریان الکتریکی خط لوله ۱۰۶

۱۰-۴-۶ آمپرمترهای حلقوی ۱۰۷

۱۰-۵ اندازه گیری مقاومت ۱۰۸

۱۰-۵-۱ اندازه گیری مقاومت الکترود زمینی و مقاومت خاک ۱۰۸

۱۰-۵-۲ تعیین مقاومت مورد نیاز برای یک اتصال ۱۰۹

۱۰-۵-۳ پیوستگی الکتریکی سازه ۱۰۹

۱۰-۶ آزمایش های لازم برای طراحی حفاظت کاتدی برای سازه های مدفون یا غوطه ور ۱۱۰

۱۰-۶-۱ نمونه های خاک و آب ۱۱۰

۱۰-۶-۲ مقاومت الکتریکی خاک۱۱۰

۱۰-۶-۳ بررسی های پتانسیل طبیعی سازه به الکترولیت ۱۱۱

۱۰-۶-۴ جریان های الکتریکی سرگر دان ۱۱۲

۱۰-۶-۵ آزمایش های پیوستگی الکتریکی ۱۱۲

۱۰-۷ بررسی های ویژه ۱۱۲

۱۰-۷-۱ کلیات ۱۱۲

۱۰-۷-۲ روش پیرسون ۱۱۲

۱۰-۷-۳ روش تضعیف جریان ۱۱۳

۱۰-۷-۴ اندازه گیری پتانسیل در فواصل کوتاه ۱۱۳

۱۱- راه اندازی، بهره برداری و نگهداری ۱۱۴

۱۱-۱ کلیات ۱۱۴

۱۱-۲ آزمایش های هنگام راه اندازی ۱۱۴

۱۱-۲-۱ کلیات ۱۱۴

۱۱-۲-۲ سازه های مدفون ۱۱۵

دانلود راهنمای حفاطت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی

۱۱-۲-۳ سازههای غوطه ور ثابت ۱۱۵

۱۱-۲-۴ حفاظت داخلی تأسیسات۱۱۶

۱۱-۳ بهره برداری و نگهداری ۱۱۶

دانلود کتاب راهنمای حفاطت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی

۱۱-۳-۲ نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی با آندهای فدا شونده ۱۱۶

۱۱-۳-۳ نگهداری سیستم های حفاظت کاتدی با اعمال جریان ۱۱۷

۱۱-۴ بهره برداری و نگهداری سازه های مدفون ۱۲۰

۱۱-۴-۱ سیستم حفاظت کاتدی با آندهای فدا شونده۱۲۰

۱۱-۴-۲ سیستم حفاظت کاتدی با اعمال جریان ۱۲۰

۱۱-۵ بهره برداری و نگهداری سازههای غوطه ور ۱۲۱

۱۱-۵-۱ سیستم حفاظت کاتدی با آندهای فدا شونده۱۲۱

۱۱-۵-۲ سیستم حفاظت کاتدی با اعمال جریان ۱۲۲

۱۱-۶ بهره برداری و نگهداری از سیستم حفاظت داخلی تأسیسات ۱۲۳

۱۱-۶-۱ سیستم حفاظت کاتدی با آندهای فدا شونده۱۲۳

۱۱-۶-۲ سیستم حفاظت کاتدی با اعمال جریان ۱۲۳

۱۲- ایمنی ۱۲۵

۱۲-۱ کلیات ۱۲۵

۱۲-۲ استانداردها و آیین نامه های قابل اجرا ۱۲۵

۱۲-۳ خطرات ناشی از شوک های الکتریکی ۱۲۵

۱۲-۳-۱ کلیات ۱۲۵

۱۲-۳-۲ سیستم حفاظت کاتدی بر روی سازه های مدفون ۱۲۶

۱۲-۳-۳ ملاحظات ایمنی سازه های غوطه ور ۱۲۶

۱۲-۳-۴ ملاحظات ایمنی برای حفاظت داخلی ۱۲۷

۱۲-۴ معایب سیستم الکتریکی در رابطه با اتصالات غیر عمدی یا اصلاحی ۱۲۷

۱۲-۵ ولتاژ و جریان های متناوب القایی ۱۲۷

۱۲-۶ تصاعد گازهای خطرناک ۱۲۸

۱۲-۶-۱ تصاعد هیدروژن ۱۲۸

۱۲-۶-۲ تصاعد گاز کلر ۱۲۹

۱۲-۷ نصب سیستم حفاظت کاتدی در مناطق خطرناک ۱۲۹

۱۲-۷-۱ کلیات ۱۲۹

۱۲-۷-۲ پیوستگی الکتریکی ۱۳۰

۱۲-۷-۳ اتصالات جداکننده (اتصالات عایقی) ۱۳۰

۱۲-۷-۴ اتصال کوتاه برقی بین نقاط با پتانسیل های مختلف ۱۳۰

۱۲-۷-۵ قطع اتصال الکتریکی، جدا شدن یا شکست لوله های حفاظت شده۱۳۰

۱۲-۷-۶ تجهیزات برقی ۱۳۱

۱۲-۷-۷ وسایل آزمایش ۱۳۱

۱۲-۷-۸ آندهای داخل تجهیزات ۱۳۱

۱۲-۷-۹ آندهای فدا شونده ۱۳۱

۱۲-۷-۱۰ نصب راهنما جهت پرسنل ۱۳۱پیوست – تعیین اندازهpH و پتانسیل احیا ۱۳۲

۱- تعیین اندازهpH 132

پتانسیل احیا

 

 

پاسخ دهید