دانلود پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک

دانلود پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 108 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۸ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۸ شهریور ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک

فرمت : word

تعداد صفحات : ۲۲۵

امروزه مطالعات زبان­شناختی در گوشه گوشه جهان جایگاه برجسته‌ای را به خود اختصاص داده است و در این میان بررسی‌های واج­شناختی از دیدگاه مختلف نظری مطرح گردیده است.

نظریه‌های واج‌شناسی موجود در حوزه زبان­شناسی نظری به عنوان مدل‌هایی آرمانی زمانی می‌توانند ادعای خود را به اثبات برسانند که براساس داده‌های برگرفته از زبان‌های طبیعی قابل سنجش باشند.

فهرست مطالب :

فصل اول: مقدمه

۱-۱ درآمد

۱-۲ بیان مسئله

۱-۳ هدف و اهمیت موضوع

۱-۴ پرسش­های پژوهش

۱-۵ فرضیه­ های پژوهش.

۱-۶ گستره‌ی پژوهش

۱-۶-۱ گستره‌ی جغرافیایی

۱-۶-۲ گستره­ی زبانی

۱-۶-۲-۱ گویش­های مختلف زبان لری

۱-۷ تحولات تاریخی لرستان

۱-۷-۱ سابقه تاریخی شهر اندیمشک

۱-۸ وجه تسمیه­ی واژه­ی “لر”

۱-۹ روش گردآوری داده­ها و تدوین پیکره

۱-۹-۱- جامعه­ی آماری

فصل دوم: پیشینه­ی پژوهش

۲-۱ پیشینه­ی نظری پژوهش

۲-۱-۱ درآمد

۲-۱-۲ واج­شناسی زایشی معیار

۲-۱-۳ واج­شناسی جزءمستقل

۲-۱-۴ تناوب­های مختصه­ای و بازنمایی­های زیرین

۲-۱-۴-۱ مشاهده­یPR و کشف تناوب­های مختصه­ای

۲-۱-۴-۲ کشف   UR

۲-۱-۴-۲-۱ شواهد درون پیکره­ای

دانلود پایان نامه ادبیات شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک

۲-۱-۴-۲-۲ معیارهای روش­شناختی پنج گانه­ی کشف بازنمایی زیرین

۲-۱-۴-۲-۳ شواهد برون پیکره­ای

۲-۱-۴-۳ تبیین رابطه­ی UR و PR

۲-۱-۴-۴ تبیین اشتقاق­ های واجی و برهم­کنش­های بالقوه­ ی قاعده ­های واجی

۲-۱-۵ روش ­شناسی انگاره­ ی جزءمستقل

۲-۱-۶ هندسه­ ی مختصه­ های واجی

۲-۲ پیشینه­ ی توصیفی پژوهش

۲-۲-۱ درآمد

۲-۲-۲ آثار برخی پژوهشگران پیرامون گونه­ی لری

۲-۲-۲-۱ گرامی (۱۳۷۱

۲-۲-۲-۲ احمدی نرگسه (۱۳۷۵

۲-۲-۲-۳ بخشیان فر (۱۳۷۵

۲-۲-۲-۴ میرزایی (۱۳۷۹

۲-۲-۲-۵ مکینون (۲۰۰۲

۲-۲-۲-۶ آنونبی (۲۰۰۳)

۲-۲-۳ برخی مطالعات هم سو پیرامون دیگر گویش­های ایرانی

دانلود پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک

۲-۲-۳-۱ پرمون (۱۳۷۵

۲-۲-۳-۲ نقش بندی (۱۳۷۵

۲-۲-۳-۳ پرمون (۱۳۸۰

۲-۲-۳-۴ پرمون (۱۳۸۱

۲-۲-۳-۵ محمدی (۱۳۸۲

۲-۲-۳-۶ مهاجرین کرمانی (۱۳۸۲

۲-۲-۳-۷ سوهانی (۱۳۸۳

۲-۲-۳-۸ رستمی (۱۳۸۳

۲-۲-۳-۹ ناطوری (۱۳۸۳

دانلود پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک

فصل سوم: آواشناسی لری اندیمشک

۳-۱ درآمد

۳-۲ توصیف آوایی همخوان­های لری اندیمشک

۳-۲-۱ همخوان­های انفجاری

۳-۲-۱-۱ انفجاری­های دولبی

۳-۲-۱-۲ انفجاری­های دندانی-لثوی

۳-۲-۱-۳ انفجاری­های نرم­کامی

۳-۲-۱-۴ انفجاری­های ملازی

۳-۲-۱-۵ انفجاری­های چاکنایی

۳-۲-۲ همخوان­های خیشومی

۳-۲-۲-۱ خیشومی­های دولبی

۳-۲-۲-۲ خیشومی لبی-دندانی

۳-۲-۲-۳ خیشومی­های لثوی

۳-۲-۲-۴ خیشومی­های نرم­کامی

۳-۲-۲-۵ خیشومی ملازی

۳-۲-۳ همخوان­های لرزان

۳-۲-۳-۱ لرزان­های لثوی

۳-۲-۴ همخوان­های زنشی

۳-۲-۴-۱ زنشی­های لثوی

۳-۲-۵ همخوان­های سایشی

۳-۲-۵-۱ سایشی­های لبی-دندانی

۳-۲-۵-۲ سایشی­های لثوی

۳-۲-۵-۳ سایشی­های لثوی-کامی

۳-۲-۵-۴ سایشی­های ملازی

۳-۲-۵-۵ سایشی­های چاکنایی

۳-۲-۶ ناسوده­ها/ نیم­واکه­ها/ غلت­ها

۳-۲-۶-۱ ناسوده­های کناری لثوی

دانلود پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک

۳-۲-۶-۲ ناسوده­های سخت­کامی/ غلت­های افراشته ­ی پیشین

۳-۲-۶-۳ ناسوده­ های نرم­کامی (لبی شده

۳-۲-۷ همخوان­ های انفجاری-سایشی

۳-۲-۷-۱ انفجاری-سایشی­های لثوی-کامی

۳-۳ توصیف آوایی واکه ­های لری اندیمشک

۳-۳-۱ واکه ­های پیشین

۳-۳-۱-۱ واکه ­های افراشته­ ی پیشین

۳-۳-۱-۲ واکه ­های نیمه افراشته­ ی پیشین

۳-۳-۱-۳ واکه­ های افتاده­ی پیشین

۳-۳-۲ واکه ­های مرکزی

۳-۳-۲-۱ واکه ­های نیمه افراشته ­ی مرکزی

۳-۳-۳ واکه­ های پسین

۳-۳-۳-۱ واکه ­های افراشته­ ی پسین

۳-۳-۳-۲ واکه­ های نیمه افراشته­ ی پسین

۳-۳-۳-۳ واکه ­های افتاده­ی پسین

۳-۴ جدول­های واج­گونه ­های همخوانی و واکه ­ای

۳-۵ معرفی پیش فرضیه­ای ساختمان هجا در گویش لری اندیمشک

دانلود پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک

  فصل چهارم: رویکردی غیرخطی به نظام آوایی لری اندیمشک

۴-۱درآمد

۴-۲شیوه‌ی ارائه پیکره‌ها و فرایندهای واجی

۴-۳فرایندهای واجی

۴-۳-۱ خیشومی شدگی

۴-۳-۱-۱تبیین غیرخطی

۴-۳-۱-۲ اشتقاق‌های غیرخطی

۴-۳-۲ لبی شدگی

۴-۳-۲-۱تبیین غیرخطی

۴-۳-۱-۲  اشتقاق‌های غیرخطی

۴-۳-۲ واک­رفتگی

۴-۳-۳-۱تبیین غیرخطی

۴-۳-۳-۲اشتقاق‌های غیرخطی

۴-۳-۴  زنشی شدگی

۴-۳-۴-۱تبیین غیرخطی

۴-۳-۴-۲ اشتقاق‌ها­ی غیرخطی

۴-۳-۵ پیش نرم‌کامی شدگی

۴-۳-۵-۱تببین غیرخطی

۴-۳-۵-۲ اشتقاق‌های غیرخطی

۴-۳-۶فراگویی ناقص

۴-۳-۶-۱تبیین غیرخطی

۴-۳-۶-۲ اشتقاق‌های غیرخطی

۴-۳-۷همگونی در جایگاه خیشومی‌ها

۴-۳-۷-۱تبیین غیرخطی

۴-۳-۷-۲ اشتقاق‌های غیرخطی

۴-۳-۸کشش جبرانی

۴-۳-۸-۱تبیین غیرخطی

۴-۳-۸-۲ اشتقاق‌های غیرخطی

۴-۳-۹قلب

۴-۳-۹-۱ تبیین غیرخطی

۴-۳-۹-۲ اشتقاق‌های غیرخطی

۴-۳-۱۰حذف انفجاری دندانی- لثوی بی واک

۴-۳-۱۰-۱ تبیین غیرخطی

۴-۳-۱۰-۲اشتقاق‌های غیرخطی

۴-۳-۱۱واکه کاهی

۴-۳-۱۱-۱ تبیین غیرخطی

۴-۳-۱۱-۲ اشتقاق‌های غیرخطی

۴-۳-۱۲حذف خیشو می لثوی پایانی

۴-۳-۱۲-۱ تببین غیرخطی

۴-۳-۱۲-۲اشتقاق‌های غیرخطی

۴-۳-۱۳حذف انفجاری دندانی- لثوی واک‌دار

۴-۳-۱۳-۱ تبیین غیرخطی

۴-۳-۱۳-۲اشتقاق‌های غیرخطی

۴-۳-۱۴تغییر کیفیت واکه تاریخی

۴-۳-۱۴-۱ تبیین غیرخطی

دانلود پایان نامه شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک

    فصل پنجم: نتیجه ­گیری

۵-۱ درآمد

۵-۲ دست­آوردهای پژوهش

۵-۳ پیشنهادها

کتاب­نامه‌ی فارسی

کتاب­نامه‌ی انگلیسی

پیوست­

واژه­نامه‌ی فارسی به انگلیسی

واژه­نامه‌ی انگلیسی به فارسی

چکیده

پاسخ دهید