دانلود پروژه بررسی انواع شیرهای کنترل و عملکرد آنها

دانلود پروژه بررسی انواع شیرهای کنترل و عملکرد آنها

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 173 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۲۲ شهریور ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پروژه بررسی انواع شیرهای کنترل و عملکرد آنها

مقدمه؛

مطابق تعریف مندرج در استاندارد ISA-S75.05 : شیر کنترل وسیله ای است کـه بـا اعمـال نیرویی غیر از نیروی دست عمـل مـی نمایـد و میـزان جریـان سـیال را در یـک سیـستم کنتـرل فراینـدی تنظـیم مـیکنـد.

شـیر کنتـرل شـامل یـک شـیر اسـت کـه بـه یـک مکـانیزم محرکـه (actuator) یکه توانائی تغییر عنصر کنترل کننده سیال را دارد متـصل مـی باشـد ایـن تغییـر بـر مبنای سیگنالی است که از سیستم کنترل دریافت میشود .

شیر کنترل نقش مهم و اساسی در یک صنعت فرایندی ایفا مـی نمایـد و قـسمت زیـادی از هزینه ها خرید قطعات و دستگاهها در صنایع مربوط به شیر کنتـرل و سیـستمهای جـانبی آن میباشد.

اولین نوع از شیرهای Rotary نوع پروانه ای آن بود . شیرهای Rotary از لحاظ هزینه و همچنین عملکرد مزایایی را نـسبت بـه شـیرهای خطـی از خودشان نشان دادند .

شیرهای معروف به (Straight-through) دارای ظرفیت جریـانی (Cv) بیـشتر مـی باشـند ولـی جزء شیرهای High Recovery بوده و مستعد به ایجـاد Chocking و Cavitation مـیباشـند.

فهرست مطالب

فصل اول: تعاریف و اصطلاحات

تاریخچه شیر کنترل

تعاریف و اصطلاحات

طبقه بندی شیرهای کنترل

خصوصیات شیر حرکت خطی

خصوصیت شیر حرکت دورانی

دانلود پروژه بررسی انواع شیرهای کنترل و عملکرد آنها

فصل دوم: بدنه شیر کنترل

بدنه شیرهای حرکت خطی

شیر کره ای

شیر دیافراگمی

بدنه شیرهای حرکت دورانی

شیر پروانه ای

شیر توپی

شیر توپی قطائی

شیر پلاگ

دانلود پروژه بررسی انواع شیرهای کنترل و عملکرد آنها

فصل سوم: اتصالات به لوله

اتصالات پیچی

اتصالات فلنجی

شیرهای بدون فلنج

اتصالات جوشی

فلنجهای جدا شونده

دانلود پروژه بررسی انواع شیرهای کنترل و عملکرد آنها

فصل چهارم: ساقه و آب بند

اتصالات ساقه

ساقه کشیده

سیلهای از نوع بلوز

آب بندها

جنس مواد آب بند

فصل پنجم: تریم شیر

تعریف تریم

مشخصات جریانی

هدایت کننده ها

نشتی نشیمنگاه

فصل ششم: محرک

فنر و دیافراگم

پیستون

الکترو مکانیکال

الکترو هیدرولیک

تجهیزات جانبی

دانلود پروژه بررسی انواع شیرهای کنترل و عملکرد آنها

فصل هفتم: سایزینگ شیرهای کنترل

مقدمه

شیر Cv تعریف

فرمولهای سایزینگ

کاویتاسیون

فلاشینگ

حل مسئله

پاسخ دهید