دانلود پروژه تاثیر دما بر روی خواص نوری LED های نانوساختارهای نیتریدی

دانلود پروژه تاثیر دما بر روی خواص نوری LED های نانوساختارهای نیتریدی

اندازه: نامشخص

دسته بندی: - -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 53 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۴ خرداد ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۴ خرداد ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پروژه تاثیر دما بر روی خواص نوری LED های نانوساختارهای نیتریدی

 

تعداد صفحات : ۱۰۴

فرمت: word

دانلود پروژه تاثیر دما بر روی خواص نوری LED های نانوساختارهای نیتریدی

قطعات اپتوالکترونیکی گالیوم نیتریدی میتوانند در محدوده طیف وسیعی از مادون قرمز تـا مـاوراء بـنفشنور گسیل کنند. نیمه هادی های نیتریدی گروهIII و آلیاژهای آنها ، که به علت داشتن باند انـرژی بـزرگدارای پایداری حرارتی بالا هستند،

در گسیل های نـوری، گـذار نـوری مـستقیم دارنـد کـه بنـابراین دارای پتانسیل لازم برای استفاده در قطعات با توان و بهره بـالا مـی باشـند .وقتـی کـه قطعـات نـوری در شـرایط نایکسان قرار میگیرند، دمای محیط تغییر می کند. از آنجایی که توزیع حاملین، نقاط نقـص، انتـشار حـاملینو بسیاری متغیرهای دیگر وابسته به دما هستند.

اثر دما بر روی مشخصه های دیود نـور گـسیل بـسیار مهـم است، با این وجود مطالعات محدودی در این زمینه صورت گرفته است. برای بررسی این اثرات، باید تـأثیرتغییرات دمایی بر روی خواص نوری و الکتریکی دیودهای نور گسیل مورد مطالعه قرار گیرد.

دانلود پروژه تاثیر دما بر روی خواص نوری LED های نانوساختارهای نیتریدی

در این پروژه ، یک دیود نور گسیل نیتریدی با ساختار نامتجانس برای بررسی در نظر گرفته شـده اسـت،به طوری که در گذار از تراز پایهی الکترون به تراز پایهی حفره، نور گسیل شده در محدوده ی بنفش است.

ناحیهی فعال ایـن دیـود شـامل ۳ سـدAl0.2Ga0.8 N و ۲ چـاه کوانتـومیGaN مـیباشـد .بـا اسـتفاده ازروش های عددی تفاضل محدود و نیوتون-رافسون، معادلات لازم برای شبیه سازی ناحیه ی فعال دیود نـورگسیل به صورت الگوریتم خودسازگار محاسبه شدند.

پس از شبیه سازی پارامترهـایی از جملـه بازترکیـب نوری، بازترکیب غیر نوری و بهره ی کوانتومی داخلی به دست آورده شـدند .بـا تغییـر دمـا، تغییـرات قابـل ملاحظه ای در پارامترهای به دست آمده مشاهده شد .با افزایش دما، بازترکیب نـوری و غیـر نـوری افـزایش می یابند اما بهره ی کوانتومی داخلی افت پیدا می کند .

 

دانلود در ادامه ….

دانلود پروژه تاثیر دما بر روی خواص نوری LED های نانوساختارهای نیتریدی

پاسخ دهید