دانلود پروژه شبیه سازی کنترل کننده مناسب به روش SVPWM برای درایو موتورهای DC بدون جاروبک

دانلود پروژه شبیه سازی کنترل کننده مناسب به روش SVPWM برای درایو موتورهای DC بدون جاروبک

اندازه: نامشخص

دسته بندی: - -

قیمت: 25000 تومان

تعداد نمایش: 52 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۹ تیر ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۱۹ تیر ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پروژه شبیه سازی کنترل کننده مناسب به روش SVPWM برای درایو موتورهای DC بدون جاروبک

 

تعداد صفحات: ۱۲۱

فرمت: word

دانلود پروژه شبیه سازی کنترل کننده مناسب به روش SVPWM برای درایو موتورهای DC بدون جاروبک

موتورهای بدون جاروبک مغناطیس دائم به خاطر خصوصیات ویژهای که دارند به طور گسترده و به ویژه در کاربردهای خاص استفاده می شوند. این موتورها بر اساس توزیع شار در فاصله هوایی به دو گروه شار سینوسی و ذوزنقه ای تقسیم می شوند که نوع سینوسی آن دارای ریپل گشتاور کم تر است و در کاربردهای مرتبط استفاده می شود. روش های کنترلی این نوع را میتوان به دو دسته اسکالر و برداری تقسیم کرد که مهم ترین روش های کنترل برداری عبارتنداز FOC و DTC. در این بین روش DTC به خاطر سادگی و حجم کمتر محاسبات آن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اما با وجود سادگی روش DTCاین روش دو عیب عمده دارد. ریپل گشتاور و شار این روش زیاد است و فرکانس سوئیچینگ آن ثابت نیست. برای برطرف کردن این دو عیب، پژوه شهای بسیاری تا کنون انجام و راهکارهایی پیشنهاد شده اند. یکی از کارآمدترین روشهایی که تا کنون ارائه شده است، استفاده از روش SVPWM همراه با روش (DTC-SVPWM)DTC است. در روش DTC-SVPWM با استفاده از مقادیر تخمینی، ابتدا بردار مرجع شار پیوندی و سپس بردار ولتاژ مورد نیاز برای جبران خطای گشتاور و شار محاسبه میشود .با استفاده از روش DTC-SVPWM ریپل گشتاور و شار پیوندی به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش می یابد، اما به دلیل حجم زیاد محاسبات این روش، روش DTC-SVPWM در عمل با محدودیت هایی مانند محدودیت فرکانس سوئیچینگ روبرو است. در این گزارش، روشی پیشنهادی برای بهبود عملکرد روش DTC-SVPWM ارائه شده است. در روش پیشنهادی (Hystereisis-SVPWM)، از بسیاری محاسبات روش DTC-SVPWMصرفنظر و از یک باند هیسترزیس برای تعیین حالت سوئیچینگ استفاده شده است. در نتیجه زمان مورد نیاز برای انجام محاسبات هر سیکل سوئیچینگ کاهش و حداکثر فرکانس سوئیچینگ افزایش می یابد. همچنین به دلیل کاهش تعداد تغییر حالت سوئیچینگ درهر سیکل، تلفات سوئیچینگ نیز کاهش مییابد. با توجه به نتایج شبیهسازی، نشان داده شده است که ریپل گشتاور الکترومغناطیسی و شار پیوندی با استفاده از روش پیشنهادی در مقایسه با مقدار آن در روش DTC-SVPWM کاهش مییابد. همچنین وضعیت هارمونیکی جریان استاتور بهبود و THD آن کاهش می یابد. با توجه به مزایای فوق، برتری روش پیشنهادی بر روش DTC-SVPWM کاملا آشکار است.

دانلود پروژه شبیه سازی کنترل کننده مناسب به روش SVPWM برای درایو موتورهای DC بدون جاروبک

فصل اول- مقدمه ۱

فصل دوم – موتورهای بدون جاروبک مغناطیس دائم

بررسی ساختار موتورهای بدون جاروبک مغناطیس دائم ۱۱

۲-۲- مدارمعادل موتور بدون جاروبک مغناطیس دائم ۱۵

۲-۳- مدل ریاضی موتور بدون جاروبک مغناطیس دائم ۱۶

۲-۴- بررسی دقیقترPMSM

۲-۴- ۱- مدل ریاضی PMSM

۲-۴- ۲- معادله های ولتاژ و گشتاور PMSM در دستگاه مرجع دوفاز d-q

۲-۴- ۳- انتقال متغیرهای ماشین بین دستگاههای مرجع مختلف ۲۸

۲-۴- ۴- بررسی اصول عملکرد PMSM با استفاده از دیاگرام فازوری ۲۹

۲-۵- شرایط لازم برای عملکرد پایدارPMSM

۲-۶- برتری های موتورPMSMنسبت بهBLDC

۲-۷- بررسی مدل استفاده شده برای  PMSM درشبیه سازی ۳۴

فصل سوم روش های کنترل موتورهای بدون جاروبک مغناطیس دائم

روش کنترل موتورهای BLDC

۳-۲- بررسی روشهای کنترلیPMSM

۳-۲- ۱- کنترل اسکالر ۴۳

۴۳ کنترل ولت-هرتز

دانلود پروژه شبیه سازی کنترل کننده مناسب به روش SVPWM برای درایو موتورهای DC بدون جاروبک

کنترل برداری ۴۴

۴۴ کنترل شارگرا (FOC)

کنترل مستقیم گشتاور (DTC)

روش DSVM

DTC-SVPWM روش

۳-۳- مبانی روشDTC

۳-۳- ۱- کنترل شار در روش DTC برای موتور PMSM

۳-۳- ۲- الگوریتم انتخاب بردارهای ولتاژ در روش DTC

۳-۳- ۳- بررسی ساختار کنترلکننده DTC

تخمین گر شار و گشتاور

مزایاو معایب روشDTC

۳-۵- بررسی وتحلیل روشDTC-SVPWM

۳-۵- ۱- اصول روش SVPWM برای کنترل اینورتر DTC-SVPWM

۳-۵- ۳- بررسی ساختار مورد استفاده در روش DTC-SVPWM

حلقه کنترل سرعت ۷۳

کنترل کننده گشتاور ۷۴

بلوک محاسبه گر

بردار مرجع شار پیوندی (RFVC) 76

بلوک کنترل کننده اینورتر

فصل چهارم

دانلود پروژه شبیه سازی کنترل کننده مناسب به روش SVPWM برای درایو موتورهای DC بدون جاروبک

روش پیشنهادی برای بهبود عملکرد روش DTC-SVPWM

۴-۱- ساختار روش پیشنهادی ۷۸

۴-۲- الگوریتم بلوک کنترل کننده اینورتر در روش DTC-SVPWM

۴-۳- الگوریتم بلوک کنترل کننده اینورتردر روش پیشنهادی ۸۱

۴-۴- مقایسه الگوریتم سوئیچینگ روش پیشنهادی با روش DTC-SVPWM

۴-۴- ۱- حجم محاسبات ۸۳

۴-۴- ۲- تلفات سوئیچینگ۸۴

فصل پنجم – شبیه سازی و نتایج

گشتاورالکترومغناطیسی۸۸

۵-۲- شارپیوندی ۹۰

۵-۳- زاویه شارپیوندی وشار روتور ۹۲

۵-۴- سرعت مکانیکی روتور ۹۳

۵-۵- جریان استاتور ۹۴

۵-۶- مولفه های شارپیوندی درراستای محورهایDوQ

فصل ششم- نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری

پاسخ دهید