دانلود پروژه مشارکت نیروگاه های بادی در کنترل بار – فرکانس سیستمهای قدرت

دانلود پروژه مشارکت نیروگاه های بادی در کنترل بار – فرکانس سیستمهای قدرت

اندازه: نامشخص

دسته بندی: - -

قیمت: 14900 تومان

تعداد نمایش: 18 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۶ آبان ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۲۶ آبان ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پروژه مشارکت نیروگاه های بادی در کنترل بار – فرکانس سیستمهای قدرت

 

تعداد صفحات : ۱۰۰

فرمت: word

 

در چند سال اخیر به انرژیهای تجدید پذیر برای تولید انرژی برق توجه زیـادی شـده اسـت. یکـی از مهمترین و پر کاربردترین نوع این انرژیها، انرژی باد اسـ ت. در مطالعـات اخیـر نشـان داده شـد ه کـه افزایش استفاده از انرژی باد، باعث به وجود آمدن چالشهـ ایی بـرای سیسـتم مـ یشـو د. یکـی از ایـن چالشها مسئله کنترل فرکانس است. در ده سال گذشته، مطالعاتی بر روی مشارکت نیروگاههای بادی در پاسخ اینرسی سیستم و همچنین کنترل اولیه فرکانس صورت گرفته است. اما در زمینـه مشـارکت نیروگاههای بادی در کنترل بار- فرکانس، کارهای جدی صورت نگرفته است. در ایـن پـروژه، ابتـدا بـا اضافه کردن یک حلقه کنترلی به ساختار کنترلـی واحـدهای بـادی سـرعت متغیـر از دو سـو تغذیـه، قابلیت مشارکت این واحدها در کنترل فرکانس ثانویه بر روی سیستمی مشـاب ه بـا سـاختار سیسـتم ۹ شینه استاندارد IEEEمورد بررسی قرار میگیرد. در ادامه، به بررسی افزایش میزان توان بادی بر روی کنترل بار- فرکانس سیستم پرداخته میشود و سعی شده که اثرات نامطلوب تزریق بالای تـوان بـادی بر روی کنترل بار- فرکانس جبران شود. امروزه برای کنترل بار – فرکـانس سیسـتم قـدرت از کنتـرل کنندههای تناسبی- انتگرالی ((PIاستفاده میشود. اما با افزایش واحدهای بـادی، بـه دلیـل نوسـانات خروجی این واحدها، تنظیم کردن پارامترهای این کنترل کننـد ههـ ا بـه روش آزمـایش و خطـا کـاری دشوار و غیر دقیق است. در این پروژه، برای تنظیم پارامترهـای کنتـرل کننـدههـا ی بـا ر– فرکـانس و جهت ایجاد هماهنگی بین واحدهای بادی و واحدهای با ژنراتورهای سنکرون از یک الگوریتم هوشمند جدید بنام الگوریتم رقابت استعماری استفاده شده است. برای بررسی کارایی این الگوریتم هوشمند، از سیستمی با ساختار مشابه سیستم استاندارد ۹۳ شینه IEEEاستفاده شده است.

 

فصل یکم- مروری بر مشارکت واحدهای بادی در کنترل فرکانس

کنترل بار- فرکانس در یک سیستم قدرت ۶

۱- ۲- پارامترهای تأثیر گذار بر توان یک توربین بادی ۸

۱- ۳- انواع تکنولوژی توربین ژنراتورهای بادی ۹

۱- ۳- ۱- توربین- ژنراتورهای بادی سرعت ثابت ۹

۱- ۳- ۲- توربین- ژنراتورهای بادی سرعت متغیر ۱۰

۱- ۴- مزایای توربین – ژنراتورهای سرعت متغیر از نوع DFIG

۱- ۵- ساختار کنترلی بخش توان اکتیو در یک DFIG

۱- ۶- مطالعات اخیر در خصوص مشارکت واحدهای بادی در کنترل فرکانس سیستم قدرت ۱۵

۱- ۷- نتیجه گیری فصل ۲۱

فصل دوم- روشی جدید برای مشارکت واحدهای DFIGدر کنترل ثانویه فرکانس ۲۲

۲- ۱- نحوه ایجاد رزرو در واحدهای DFIG

۲- ۲- روش آزاد کردن رزرو در واحدهای DFIGجهت کنترل فرکانس ثانویه ۲۴

۲- ۳- پیاده سازی حلقه کنترلی معرفی شده ۲۶

۲- ۳- ۱- سیستم مورد مطالعه ۲۷

۲- ۳- ۲- نتایج شبیه سازی ۲۸

۲- ۴- نتیجهگیری فصل ۳۱

 

فصل سوم- بررسی اثرات رزرو توان بادی بر روی کنترل فرکانس

ساختار کنترل بار- فرکانس سیستم قدرت در حضور انرژی باد ۳۳

۳- ۲- شبیه سازیها ۳۴

۳- ۲- ۱- سیستم مورد مطالعه ۳۵

۳- ۲- ۲- سناریوی اول: عدم حضور توان بادی ۳۶

۳- ۲- ۳- سناریوی دوم: حضور ۰۱ درصد توان بادی ۳۹

۳- ۲- ۴- سناریوی سوم: حضور ۰۲ درصد توان بادی ۴۲

۳- ۲- ۵- سناریوی چهارم: حضور ۰۴ درصد توان بادی ۴۵

۳- ۳- نتیجهگیری فصل: ۴۸

فصل چهارم- کاربرد الگوریتم رقابت استعماری در کنترل بار- فرکانس ۵۰

۴- ۱- الگوریتم رقابت استعماری ۵۲

۴- ۱- ۱- فلوچارت الگوریتم رقابت استعماری ۵۲

۴- ۱- ۲- شکل دهی امپراطوریهای اولیه ۵۳

۴- ۱- ۳- حرکت مستعمرات به سمت امپریالیستها ۵۵

۴- ۱- ۴- جابجایی کشورهای استعمارگر و مستعمره ۵۷

۴- ۱- ۵- قدرت کل یک امپراطوری ۵۷

۴- ۱- ۶- نحوه مدل کردن رقابت استعماری ۵۸

۴- ۱- ۷- سقوط امپراطوریهای ضعیف ۵۹

۴- ۲- تعیین پارامترهای اساسی در الگوریتم رقابت استعماریبرای کنترل بار- فرکانس

شبیه سازیها ۶۰

۴- ۳- ۱- سناریوی اول: حضور ۰۱ درصد توان بادی ۶۱

۴- ۳- ۲- سناریوی دوم: حضور ۰۲ درصد توان بادی ۶۳

۴- ۳- ۳- سناریوی سوم: حضور ۰۴ درصد توان بادی ۶۵

۴- ۴- نتیجه گیری فصل ۶۷

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات

چکیده نتایج ۶۸

۵- ۲- پیشنهادات در راستای ادامه این تحقیق ۷۰

۵- ۲- ۱- بررسی میزان رزرو مورد نیاز جهت کنترل بار – فرکانس سیستم قدرت ۷۰

۵- ۲- ۲- ایجاد هماهنگی بین واحدهای بادی و واحدهای سنکرون ۷۰

۵- ۲- ۳- استفاده از روشهای کنترلی تطبیقی برای کنترل کننده بار – فرکانس ۷۰

۵- ۲- ۴- وارد کردن دیگر منابع انرژی تجدید پذیر به سیستم قدرت ۷۱

مراجع و منابع

 

پاسخ دهید