دانلود پروژه پایدار سازی نوسانات توان در سیستم های قدرت چند ماشینه با استفاده از PSS و TCSC و SVC

دانلود پروژه پایدار سازی نوسانات توان در سیستم های قدرت چند ماشینه با استفاده از PSS و TCSC و SVC

اندازه: نامشخص

دسته بندی: - -

قیمت: 25000 تومان

تعداد نمایش: 41 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۹ تیر ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۱۹ تیر ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پروژه پایدار سازی نوسانات توان در سیستم های قدرت چند ماشینه با استفاده از PSS و TCSC و SVC

 

تعداد صفحات: ۱۱۲

فرمت: word

 

مقدمه

هدف از انجام این پایان نامه بررسی پایداری اغتشاش کوچک سیستم قدرت به کمک ادوات FACTS و پایدارسازهای سیستم قدرت (PSS) است. در این تحقیق عملکرد کنترل کننده های SVC و TCSC از خانواده ادوات FACTS به عنوان پایدارساز نوسانات سیستم قدرت بررسی و با عملکرد PSS مقایسه شده است. برای بررسی پایداری اغتشاش کوچک، به مدل خطی شده سیستم قدرت حول نقطه کار نیاز است. بدین منظور معادلات دو سیستم مورد مطالعه که شامل سیستم تک ماشینه متصل به باس بینهایت (SMIB) و سیستم قدرت چند ماشینه است، استخراج شده و حول نقطه کار خطی گردیده اند. برای بررسی تاثیر کنترل کننده های میراگر بر نوسانات فرکانس پایین سیستم به مدل کنترلی آن ها نیاز است که در این پروژه از کنترل کننده های پس فاز- پیش فاز برای SVC ،PSS و TCSC استفاده شده است. در روند بررسی تاثیر این کنترل کننده ها بر سیستم قدرت، مدل کنترلی این تجهیزات با مدل خطی شده سیستم ادغام شده است و برای اینکه بیشترین کارایی را در استفاده از SVC ،PSS و TCSC داشته باشیم پارامترهای کنترلی آن ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA) که یک  است بهینه یابی شده اند. به منظور میرایی بیشتر مدهای الکترومکانیکی ژنراتورها و بهبود نوسانات سیستم، استفاده همزمان PSS و SVC و نیز استفاده همزمان PSS و TCSC بررسی شده است. در تنظیم هماهنگ این ادوات، پارامترهای کنترلی آن ها بطور همزمان با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهین هیابی شد هاند.

جهت بررسی عملکرد SVC ،PSS و TCSC در سیستم های چند ماشینه می بایست مکان آن ها در سیستم مشخص شود. برای جایابی PSS از فاکتور اشتراک استفاده شده است. بدین منظور پس از بدست آوردن مقادیر ویژه سیستم، فاکتور اشتراک ژنراتورها در مدهای الکترومکانیکی محاسبه شده و PSS روی ژنراتوری که فاکتور اشتراک بیشتری را در مد الکترومکانیکی با کمترین مقدار نسبت میرایی دارد نصب شده است. برای جایابی SVC، از آنالیز حساسیت ولتاژ به توان راکتیو با سها استفاده شده است. SVC روی باسی قرارخواهد گرفت که بیشترین حساسیت ولتاژ نسبت به توان راکتیو را از خود نشان دهد. مکان TCSC با توجه به اینکه این کنترل کننده در خطوط جایابی می شود براساس بارگیری خطوط و اینکه کدام خط بارگیری بیشتری نسبت به ظرفیت نامی خود دارد تعیین شده است. سیستم چند ماشینه مورد مطالعه سیستم WSCC است که شامل ۹ باس و ۳ ژنراتور می باشد.

نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که تنظیم همزمان پایدارسازها، میرایی نوسانات سیستم را بطور قابل توجهی افزایش می دهد. در تنظیم مجزای پایدارسازها نشان داده شده است که در سیستم SMIB، TCSC و در سیستم PSS ، WSCC نسبت به سایر ادوات عملکرد بهتری دارند. در هر دو سیستم، SVC ضعیف ترین میرایی را بهمراه خواهد داشت.

 

مقدمه

۱- ۲ مروری بر مطالعات انجام شده ۱۶

۱- ۲-۱ پایدارسازهای سیستم قدرت ۱۶

FACTS ادوات

۱- ۲-۳تنظیم همزمان PSS و ادوات FACTS

۱- ۳اهداف پروژه ۱۹

فصل دوم۲۱

معرفی ادوات FACTS

مقدمه ۲۲

۲- ۲ کنترل کننده های FACTS

۲- ۳ جبرانگر استاتیکی توان راکتیو (SVC) 23

۲- ۴ خازن سری کنترل شده بوسیله تریستور (TCSC) 26

فصل سوم ۲۹

مدل سازی سیستم قدرت

۱مقدمه

مدل ژنراتور و تحریک۳۰

۳- ۳ مدل سازی سیستم قدرت تک ماشینه متصل به باس بینهایت (SMIB) در حضور SVC و TCSC

۳- ۳-۱ استخراج معادلات شبکه SMIB در حضور SVC و TCSC

۳- ۳-۲ استخراج دیاگرم بلوکی شبکه SMIB در حضور SVC و TCSC

۳- ۴ استخراج معادلات حالت کنترل کننده ها ۳۸

۳- ۴-۱معادلات حالت PSS

۳- ۴-۲معادلات حالت SVC

۳- ۴-۳معادلات حالت TCSC

۳- ۵ ماتریس حالت سیستم ۴۱

۳- ۵-۱سیستم پایه ۴۳

۳- ۵-۲سیستم پایه با اضافه شدن PSS

۳- ۵-۳سیستم پایه با اضافه شدن SVC

۳- ۵-۴سیستم پایه با اضافه شدن TCSC

۳- ۵-۵ سیستم پایه با اضافه شدن PSS و SVC

۳- ۵-۶ سیستم پایه با اضافه شدن PSS و TCSC

۳- ۶ سیستم قدرت چند ماشینه ۴۸

۳- ۷ مدل سیستم قدرت چند ماشینه در حضور SVC و TCSC

فصل چهارم ۵۶

آنالیز مقادیر ویژه، آنالیز حساسیت و الگوریتم ژنتیک

مقدمه ۵۷

۴- ۲ آنالیز مقادیر ویژه

مقادیر ویژه۵۷

۴- ۲-۲بردار ویژه ۵۸

۴- ۲-۳ماتریس مدال ۵۸

۴- ۲-۴فاکتور اشتراک ۵۹

۴- ۳ آنالیز حساسیت ۶۰

۴- ۳-۱آنالیز حساسیت Q-V

۴- ۴ الگوریتم تژن یک ۶۳

۴- ۴-۱تابع هدف ۶۷

فصل پنجم ۶۸

آنالیز و طراحی SVC ،PSS و TCSC در سیستم قدرت تک ماشینه متصل به باس بینهایت (SMIB)

۵- ۱مقدمه ۶۹

۵- ۲ طراحی پایدارکننده ها بصورت مجزا ۶۹

۵- ۲-۱حالت پایه سیستم SMIB

۵- ۲-۲ حالت پایه سیستم SMIB با اضافه شدن PSS

۵- ۲-۳ حالت پایه سیستم SMIB با اضافه شدن SVC

۵- ۲-۴ حالت پایه سیستم SMIB با اضافه شدن TCSC

۵- ۲-۵ شبیه سازی حوزه زمان پایدارکننده ها در حالت طراحی مجزا ۷۳

۵- ۳ تنظیم همزمان پایدارکننده ها ۷۶

۵- ۳-۱تنظیم همزمان PSS و SVC

۵- ۳-۲تنظیم همزمان PSS و TCSC

فصل ششم ۸۲

آنالیز و طراحی SVC ،PSS و TCSC در سیستم قدرت چند ماشینه ۸۲

۶- ۱مقدمه ۸۳

۶- ۲آنالیز سیستم ۸۳

۶- ۳ طراحی پایدار کننده ها بصورت مجزا ۸۵

۶- ۳-۱ سیستم پایه WSCC با اضافه شدن PSS

۶- ۳-۲سیستم پایه WSCC با اضافه شدن SVC

۶- ۳-۳ سیستم پایه WSCC با اضافه شدن TCSC

۶- ۳-۴ شبیه سازی حوزه زمان کنترل کننده ها در حالت طراحی مجزا در سیستم WSCC

۶- ۴ طراحی همزمان پایدارکننده ها ۹۰

۶- ۴-۱طراحی همزمان PSS و SVC

۶- ۴-۲طراحی همزمان PSS و TCSC

فصل هفتم

جمع بندی و نتیجه گیری

 

 

پاسخ دهید