دانلود پروژه کانی شناسی با فرمت word

دانلود پروژه کانی شناسی با فرمت word

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 39 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پروژه کانی شناسی با فرمت word

 

تعداد صفحات: ۱۵۷

فرمت: word

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات (۱)
۱-۱ مقدمه
۲-۱ ترکیب پوسته اقیانوسی
۳-۱ نحوه شکل گیری پوسته اقیانوسی
۴-۱ دگرگونی در پوسته اقیانوسی
۵-۱ افیولیت ها و پریدوتیت های آلپین
۶-۱ فرق افیولیت ملانژ با افیولیت کلاسیک
۷-۱ منشأ افیولیت ها
۸-۱ نیروی محرک صفحات
۹-۱ دگرگونی در مجموعه افیولیتی
۱۰-۱ افیولیت های ایران
۱۱-۱ مشخصات افیولیت ملانژهای ایران
۱۲-۱ دگرسانی در افیولیت ملانژهای ایران
۱۳-۱ سن افیولیت ملانژهای ایران

دانلود پروژه کانی شناسی با فرمت word
فصل دوم کلیات (۲
۱-۲ کانسارهای کرومیت ایران
۲-۲ کرمیت
۳-۲ تجارت جهانی کرم
۴-۲ تیپ کانسارهای کرومیت
۱-۴-۲ کانسارهای کرومیت لایه ای
۲-۴-۲ کانسارهای کرومیت انبانی
۵-۲ مقایسه کانسارهای کرومیت انبانی و کانسارهای کرومیت لایه ای
۶-۲ ساخت و بافت کانه کرومیت
۷-۲ انکلوزیونهای موجود در کانه کرومیت
۸-۲ ترکیب ماگما و ته نشینی کرومیت درکانسارهای تیپ لایه ای
۹-۲ تأثیر روابط سنگ و مذاب در شکل گیری کانسارهای کرومیت انبانی
۱۰-۲ دو مثال از کرومیتهای تیپ انبان
۱-۱۰-۲ کانسارهای کرومیتی در افیولیت های عمان
۲-۱۰-۲ کانسارهای کرومیتی گلمن در ترکیه
۱۱-۲ کانسارهای کرومیت ایران

دانلود پروژه کانی شناسی با فرمت word
فصل سوم : زمین شناسی و سنگ شناسی مناطق رزکوئیه و ده شیخ
۱-۳ زمین شناسی عمومی منطقه اسفندقه
۲-۳ موقعیت جغرافیایی مناطق رزکوئیه و ده شیخ
۳-۳ زمین شناسی منطقه رزکوئیه
۴-۳ نمونه برداری از منطقه رزکوئیه
۵-۳ مطالعات میکروسکپی بر روی مقاطع نازک منطقه رزکوئیه
۱-۵-۳ سرپانتینیت های منطقه رزکوئیه
۲-۵-۳ رخساره های دگرگونی در منطقه رزکوئیه
۶-۳ مطالعه مقاطع صیقلی منطقه رزکوئیه
۷-۳ زمین شناسی منطقه ده شیخ
۸-۳ نمونه برداری از منطقه شیخ
۹-۳ نتایج حاصل از مطالعه مقاطع نازک منطقه ه شیخ
۱۰-۳ کانی شناسی سنگهای پریدوتیتی منطقه ده شیخ
۱۱-۳ مشخصات عمومی کانسارهای کرومیت منطقه ده شیخ
۱۲-۳ مطالعه مقاطع صیقلی منطقه ده شیخ

دانلود پروژه کانی شناسی با فرمت word
فصل چهارم : مطالعات پراش اشعه X(XRD)
۱-۴ مقدمه
۲-۴ آنالیز شیمیایی XRD سنگها یمنطقه ده شیخ
۳-۴ آتالیز XRD سنگهای منطقه رزکوئیه
۴-۴ تعیین ترکیب شیمیایی کانه کرومیت از طریق نمودار XRD
۱-۴-۴ مطالعه XRD کالسنگ کرومیتی منطق رزکوئیه و ده شیخ
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع

دانلود پروژه کانی شناسی با فرمت word

کانسارهای کرومیت در جهان به دو صورت کرومیت های تیپ لایه ای که غالباً در کمپلکس های بزرگ لایه ای باسن پروتوزوئیک در دنیا یافت می شود. (مانند کمپلکس بوشولد در آفریقای جنوبی) و دیگری ذخایر تیپ آلپینی که در آن کانسار کرومیت به صورت عدسی شکل است و در سنگهای سرپانتینی شده بسیاری از افیولیتی آلپی مشاهده می شود، یافت می شود.
در ایران سنگهای افیولیتی کمربند آلپی مشاهده می شوند یافت می گردد.
در ایران سنگهای افیولیتی از گسترش و توسعه فراوانی برخوردار بوده و کانسارهای کرومیتی مهمترین پتانسیل معدنی در سنگهای افیولیتی هستند. ناحیه اسفندقه در جنوب کرمان از جمله مناطق افیولیتی در ایران است که از لحاظ ذخایر اقتصادی بسیار با اهمیت است. در این ناحیه کانسارهای کرومیت به صورت توده های عدسی شکل ونا منظم و پراکنده می باشند که در داخل سنگهای آذرین بازیک تا فوق بازیک قرار دارد.
بعلت پیچیدگی ساختار زمین شناسی مجموعه های افیولیتی هنوز روش مشخص و دقیقی برای اکتشاف کانسارهای کرومیت تیپ آلپی شناخته نشده است و اکتشاف کانسارهای کرومیت در مناطق افیولیتی معمولاً از طریق روشهای اکتشاف انجام پذیرفته است.
اصولاً در اکتشاف کانسارهای کرومیت آلپینی مشخص کردن ترکیب سنگ شناسی و بافتهای سنگ مطالعات ژئوشیمیایی سنگ میزبان و کانه کرومیت و همچنین مطالعات زمین ساختی در مقیاس میکروسکپی (فولیشن ها و لینیشن ها و لایه بندی ها) و ماکروسکپی اهمیت زیادی دارند.

 

 

 

دانلود در ادامه ….

پاسخ دهید