پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس

پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 113 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۸ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۸ شهریور ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس

فرمت : word

تعداد صفحات : ۱۳۲

مقدمه :

در چند دهه اخیر تکنولوژی مدرن اطلاعات بر موقعیت و عملکرد بسیاری از جوامع ، سازمان ها افراد اثرات قابل ملاحظه ای گذاشته و به موازات پیشرفت های شگرفی که در این زمینه بوجود آمده است ، سرنوشت جوامع ، سازمان ها و افراد هر روز بیش از گذشته به این فناوری اطلاعات مدرن گره می خورد.

بدیهی است که در چنین موقعیتی شناخت فناوری اطلاعات اهمیت فزاینده ای یافته است .با توجه به این واقعیات باید گفت که فناوری اطلاعات یکی از عوامل مهم محیطی به شمار می آید که بر موقعیت ، عملکرد و سرنوشت جوامع ، سازمانها وافراد اثرات جدی می گذارد.

در این پژوهش نقش فناوری اطلاعات در عملکرد مدیران شرکت پتروشیمی پارس عسلویه مورد بررسی قرار گرفت که ابتدا تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد مدیران و بعد از آن تاثیرفن آوری اطلاعات بر میزان تولید ، کیفیت محصول، کاهش میزان هزینه های تولید ، افزایش بهبود کارایی و اثربخشی مورد مطالعه قرارخواهد گرفت.

پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

۱-۲-بیان مسئله

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۴-اهداف تحقیق

۱-۵-سئوالات تحقیق

۱-۶-فرضیه های تحقیق

۱-۸- متغیر های تحقیق

۱-۹-تعریف اصطلاحات و واژه ها

فصل دوم: ادبیات

۲-۱-تاریخچه شرکت

۲-۲-مفهیم و مقاصد کلی اطلاعات

۲-۳-توصیف داده ها و تبیین رخدادها

۲-۴-پیش بینی و ارزیابی

۲-۵-پیشنهاد راهکارها

۲-۶-امنیت اطلاعات

۲-۷-تهدید ها و انواع آن

۲-۸-محافظت

۲-۹-سیستم

۲-۹-۱-سیستم های بسته

۲-۹-۲-سیستم های باز

۲-۱۰-ضرورت اطلاعات

۲-۱۱- سیر تحول و تکامل سیستم های اطلاعاتی

۲-۱۲-سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه

۲-۱۲-۱-سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS)

۲-۱۲-۲-سیستم های پردازش تراکنش (TPS)

پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس

۲-۱۲-۳-سیستم پشتیبان تصمیم گیری (DSS)

۲-۱۲-۴-سیستم های اطلاعاتی مدیران جرایی (EIS)

۲-۱۲-۵-سیستم های خبره یا مبتنی بر دانش (KBS)

۲-۱۲-۶-سیستم اتوماسیون اداری (OAS)

۲-۱۲-۷-سیستم مدیریت دانش (KMS)

۲-۱۳-اهمیت اطلاعات

۲-۱۴-سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی

۲-۱۵- محدودیت های سیستم های اطلاعاتی

۲-۱۶- فناوری

۲-۱۶-۱-فناوری اطلاعات

۲-۱۶-۲-زمینه های فناوری اطلاعات

۲-۱۶-۳-تأثیر فناوری اطلاعات بر سازمان

۲-۱۶-۵-ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات

۲-۱۶-۶-فناوری اطلاعات و ارتباطات

۲-۱-۷-تاریخچه پیدایش گاز و صنعت گاز در ایران

۲-۱۸-مقدمه

۲-۱۹-تعریف تولید

۲-۲۰-سیستم های اطلاعات تولید

۲-۲۱-تفاوت سیستم اطلاعات با فناوری اطلاعات

۲-۲۲-تولید یکپارچه ای رایانه ای

۲-۲۳-تولید به کمک رایانه و سیستم اجرایی تولید

۲-۲۴-شبکه همکاری تولید

۲-۲۵-کنترل فرآیند

۲-۲۶-تعریف کیفیت

۲-۲۷-تعریف کیفیت از دیدگاه فلسفی

۲-۲۸-تعریف کیفیت مبتنی بر محصول

۲-۲۹-تعریف کفیت مبتنی بر مصرف کننده

۲-۳۰-تعریف کیفیت مبتنی بر تولید

۲-۳۱-ابعاد کیفیت

۲-۳۲-رقابت در ابعاد کیفیت

۲۲-۳۲-تعریف هزینه

۲-۳۳-۱-هزینه فرصت

۲-۳۳-۱-۲-هزینه ها صریح یا آشکار

۲-۳۳-۱-۳-هزینه های ضمنی یا غیر آشکار

۲-۳۳-۱-۴-هزینه از نظر زمان

۲-۳۳-۱-۵-هزینه های متغیر

۲-۳۳-۱-۶-هزینه های ثابت

۲-۳۳-۱-۷-هزینه کل

۲-۳۳-۱-۸-هزینه های متوسط کل (ATC)

۲-۳۳-۱-۹-هزینه نهایی (MC)

۲-۳۳-۱-۱۰-هزینه های ثابت متوسط (AFC)

۲-۳۴-بهره وری

۲-۳۴-۱-بهره وری از دیدگاه اقتصاد دانان

۲-۳۴-۲-بهره وری از دیدگاه مهندسان

۲-۳۴-۳-بهره وری از دیدگاه مدیران

۲-۳۵-پی آمد های مثبت بهره وری

۲-۳۶-موانع بهره وری

۲-۳۷-عومل موثر بر افزایش بهره وری

۲-۳۸-مولفه های بهره وری

پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱-مقدمه

۳-۲-روش تحقیق

۳-۳-نوع تحقیق

۳-۳-تبیین و توصیف سئوالات

۳-۴-عوامل موثر بر میزان تولید به شرح زیر می باشد

۳-۴-جامعه آماری

۳-۵-روش نمونه گیری

۳-۶-ابزار جمع آوری طلاعات

۳-۷-پرسشنامه

۳-۸-آشنایی با پرسشنامه.

۳-۹-روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات

. ۳-۹-۱-تحلیلی توصیفی داده ها

۳-۹-۲- تجزیه وتحلیل استباطی داده ها

۳-۱۰-اعتبار یا روایی تحقیق

۳-۱۱-اعتماد یا پایایی تحقیق

۳-۱۲-آمار استنباطی

۳-۱۳- آزمون همبستگی پیرسون

۳-۱۵-قلمرو تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-مقدمه

۴-۲(بخش اول ) – ویژگی جمعیت شناختی

۴-۳-۱-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال اول

۴-۳-۲-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال دوم

۴-۳-۳-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال سوم

۴-۳-۴-ضریب آلفای کرونباخ در هفت سال چهارم

۴-۴-ضریب پایایی نهایی ابزار پژوهش

۴-۵-آزمون نرمالیتی متغیر ها

۴-۶- آزمون همبستگی پیرسون

۴-۶-۱-آزمون همبستگی پیرسون با متغیر اول

۴-۶-۲-آزمون همبستگی پیرسون با متغیر دوم

۴-۶-۳-آزمون همبستگی پیرسون با متغیر سوم

۴-۶-۴-آزمون همبستگی با متغیر چهارم

۴-۶-۵-بخش دوم : آزمون فرضیات

۴-۶-۵-۱-فرصیه فرع اول

۴-۶-۵-۲-فرصیه فرعی دوم

۴-۶-۵-۳-فرضیه فرعی سوم

۴-۶-۵-۴-فرضیه فرعی چهارم

۴-۷-اولویت بندی هر یک از ابعاد و گزینه ها

۴-۸- رتبه بندی هر یک از متغیر های تحقیق

۴-۸-۱-آزمون فریدمند برای گزینه های میزان تولید

۴-۸-۲-آزمون فریدمن برای گزینه های کیفیت محصول

۴-۸-۳-آزمون فرید من برای گزینه های هزینه های تولید

۴-۸-۴-آزمون فرید من برای گزینه های بهبود کارایی

۴-۹-اولویت بندی هر یک از ابعاد

پایان نامه بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پتروشیمی پارس

فصل پنجم: نتیجه گیری، تفسیر و پیشنهادات

۱-۵-مقدمه

۵-۲-نتیجه گیری

۵-۲-۱-نتیجه حاصله از فرضیه اول

۵-۲-۲-نتیجه حاصله از فرضیه دوم

۵-۲-۳-نتیجه حاصله ازفرضیه سوم

۵-۲-۴-نتیجه حاصله از فرضیه چهارم

۵-۳-محدودیت های تحقق

۵-۴-تفسیر نتایج تحقیق

منابع فارسی

ضمائم

پاسخ دهید