پایان نامه مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی

پایان نامه مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 129 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پایان نامه مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی

فرمت : word

تعداد صفحات : ۲۱۰

چکیده

از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری  مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر عرصه محصولات جدید شدید است و در بازار رقابت، قیمت تمام شده محصول، یک عامل عمده در موفقیت آن به شمار می رود.

لذا ارائه یک مدل مناسب که رفتار نانولوله های کربن را با دقت قابل قبولی نشان دهد و همچنین استفاده از آن توجیه اقتصادی داشته باشد نیز یک عامل بسیار مهم است.

به طور کلی دو دیدگاه برای بررسی رفتار نانولوله های کربنی وجود دارد، دیدگاه دینامیک مولکولی و  محیط پیوسته. دینامیک مولکولی با وجود دقت بالا، هزینه های بالای محاسباتی داشته و محدود به مدل های کوچک می باشد.

لذا مدل های دیگری که حجم محاسباتی کمتر و توانایی شبیه سازی سیستمهای بزرگتر را با دقت مناسب داشته باشند  بیشتر توسعه یافته اند.

پیش از این بر اساس تحلیل های دینامیک مولکولی و اندرکنش های بین اتم ها، مدلهای محیط پیوسته، نظیر مدلهای خرپایی، مدلهای فنری، قاب فضایی، بمنظور مدلسازی نانولوله ها، معرفی شده اند.

این مدلها، بدلیل فرضیاتی که برای ساده سازی در استفاده از آنها لحاظ شده اند، قادر نیستند رفتار شبکه کربنی در نانولوله های کربنی را بطور کامل پوشش دهند.

پایان نامه مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه نانو. ۳

۱-۱ مقدمه. ۴

۱-۱-۱ فناوری نانو. ۴

۱-۲ معرفی نانولوله‌های کربنی.. ۵

۱-۲-۱ ساختار نانو لوله‌های کربنی.. ۵

۱-۲-۲ کشف نانولوله. ۷

فصل دوم

خواص و کاربردهای نانو لوله های کربنی.. ۱۴

۲-۱ مقدمه. ۱۵

۲-۲ انواع نانولوله‌های کربنی.. ۱۶

۲-۲-۱ نانولوله‌ی کربنی تک دیواره (SWCNT). 16

۲-۲-۲ نانولوله‌ی کربنی چند دیواره (MWNT). 19

۲-۳ مشخصات ساختاری نانو لوله های کربنی.. ۲۱

۲-۳-۱ ساختار یک نانو لوله تک دیواره ۲۱

۲-۳-۲ طول پیوند و قطر نانو لوله کربنی تک دیواره ۲۴

۲-۴ خواص نانو لوله های کربنی.. ۲۵

۲-۴-۱ خواص مکانیکی و رفتار نانو لوله های کربن.. ۲۹

۲-۴-۱-۱ مدول الاستیسیته. ۲۹

۲-۴-۱-۲ تغییر شکل نانو لوله ها تحت فشار هیدرواستاتیک… ۳۳

۲-۴-۱-۳ تغییر شکل پلاستیک و تسلیم نانو لوله ها

پایان نامه مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی

۲-۵ کاربردهای نانو فناوری.. ۳۹

۲-۵-۱ کاربردهای نانولوله‌های کربنی.. ۴۰

۲-۵-۱-۱ کاربرد در ساختار مواد. ۴۱

۲-۵-۱-۲ کاربردهای الکتریکی و مغناطیسی.. ۴۳

۲-۵-۱-۳ کاربردهای شیمیایی.. ۴۶

۲-۵-۱-۴ کاربردهای مکانیکی.. ۴۷

فصل سوم

روش های سنتز نانو لوله های کربنی ۵۵

۳-۱ فرایندهای تولید نانولوله های کربنی.. ۵۶

۳-۱-۱ تخلیه از قوس الکتریکی.. ۵۶

۳-۱-۲ تبخیر/ سایش لیزری.. ۵۸

۳-۱-۳ رسوب دهی شیمیایی بخار به کمک حرارت(CVD). 59

پایان نامه مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی

۳-۱-۴ رسوب دهی شیمیایی بخار به کمک پلاسما (PECVD ) 61

۳-۱-۵ رشد فاز  بخار. ۶۲

۳-۱-۶ الکترولیز. ۶۲

۳-۱-۷ سنتز شعله. ۶۳

۳-۱-۸ خالص سازی نانولوله های کربنی.. ۶۳

۳-۲ تجهیزات.. ۶۴

۳-۲-۱ میکروسکوپ های الکترونی.. ۶۶

۳-۲-۲ میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM). 67

۳-۲-۳ میکروسکوپ الکترونی پیمایشی یا پویشی (SEM). 68

۳-۲-۴ میکروسکوپ های پروب پیمایشگر (SPM). 70

۳-۲-۴-۱ میکروسکوپ های نیروی اتمی (AFM). 70

۳-۲-۴-۲ میکروسکوپ های تونل زنی پیمایشگر (STM). 71

فصل چهارم

پایان نامه مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی

شبیه سازی خواص و رفتار نانو لوله های کربنی بوسیله روش های پیوسته. ۷۳

۴-۱ مقدمه. ۷۴

۴-۲ مواد در مقیاس نانو. ۷۵

۴-۲-۱ مواد محاسباتی.. ۷۵

۴-۲-۲ مواد نانوساختار. ۷۶

۴-۳ مبانی تئوری تحلیل مواد در مقیاس نانو. ۷۷

۴-۳-۱ چارچوب های تئوری در تحلیل مواد. ۷۷

۴-۳-۱-۱ چارچوب محیط پیوسته در تحلیل مواد. ۷۷

۴-۴ روش های شبیه سازی.. ۷۹

۴-۴-۱ روش دینامیک مولکولی.. ۷۹

۴-۴-۲ روش مونت کارلو. ۸۰

۴-۴-۳ روش محیط پیوسته. ۸۰

۴-۴-۴ مکانیک میکرو. ۸۱

۴-۴-۵ روش المان محدود (FEM). 81

۴-۴-۶ محیط پیوسته مؤثر. ۸۱

۴-۵ روش های مدلسازی نانو لوله های کربنی.. ۸۳

۴-۵-۱ مدلهای مولکولی.. ۸۳

۴-۵-۱-۱ مدل مکانیک مولکولی ( دینامیک مولکولی) ۸۳

۴-۵-۱-۲ روش اب انیشو. ۸۶

۴-۵-۱-۳ روش تایت باندینگ… ۸۶

۴-۵-۱-۴ محدودیت های مدل های مولکولی.. ۸۷

۴-۵-۲ مدل محیط پیوسته در مدلسازی نانولوله ها ۸۷

۴-۵-۲-۱ مدل یاکوبسون. ۸۸

۴-۵-۲-۲ مدل کوشی بورن. ۸۹

۴-۵-۲-۳ مدل خرپایی.. ۸۹

۴-۵-۲-۴ مدل  قاب فضایی.. ۹۲

۴-۶ محدوده کاربرد مدل محیط پیوسته. ۹۵

۴-۶-۱ کاربرد مدل پوسته پیوسته. ۹۷

۴-۶-۲ اثرات سازه نانولوله بر روی تغییر شکل.. ۹۷

۴-۶-۳ اثرات ضخامت تخمینی بر کمانش نانولوله. ۹۸

۴-۶-۴ اثرات ضخامت تخمینی بر کمانش نانولوله. ۹۹

۴-۶-۵ محدودیتهای مدل پوسته پیوسته. ۹۹

۴-۶-۵-۱ محدودیت تعاریف در پوسته پیوسته. ۹۹

۴-۶-۵-۲ محدودیت های تئوری کلاسیک محیط پیوسته. ۹۹

۴-۶-۶ کاربرد مدل تیر پیوسته   ۱۰۰

فصل پنجم

مدل های تدوین شده برای شبیه سازی رفتار نانو لوله های کربنی ۱۰۲

۵-۱ مقدمه. ۱۰۳

۵-۲ نیرو در دینامیک مولکولی.. ۱۰۴

۵-۲-۱ نیروهای بین اتمی.. ۱۰۴

۵-۲-۱-۱ پتانسیلهای جفتی.. ۱۰۵

۵-۲-۱-۲ پتانسیلهای چندتایی.. ۱۰۹

۵-۲-۲ میدانهای خارجی نیرو. ۱۱۱

۵-۳ بررسی مدل های محیط پیوسته گذشته. ۱۱۱

۵-۴ ارائه مدل های تدوین شده برای شبیه سازی نانولوله های کربنی.. ۱۱۳

۵-۴-۱ مدل انرژی- معادل. ۱۱۴

۵-۴-۱-۱ خصوصیات  محوری نانولوله های کربنی تک دیواره ۱۱۵

۵-۴-۱-۲ خصوصیات  محیطی نانولوله های کربنی تک دیواره ۱۲۴

۵-۴-۲ مدل اجزاء محدود بوسیله نرم افزار ANSYS. 131

۵-۴-۲-۱ تکنیک عددی بر اساس المان محدود. ۱۳۱

۵-۴-۲-۲ ارائه ۳ مدل تدوین شده اجزاء محدود توسط نرم افزار ANSYS. 141

۵-۴-۳ مدل اجزاء محدود بوسیله کد عددی تدوین شده توسط نرم افزار MATLAB.. 155

۵-۴-۳-۱ مقدمه. ۱۵۵

۵-۴-۳-۲ ماتریس الاستیسیته. ۱۵۷

۵-۴-۳-۳ آنالیز خطی و روش اجزاء محدود برپایه جابجائی.. ۱۵۸

۵-۴-۳-۴ تعیین و نگاشت المان. ۱۵۸

۵-۴-۳-۵ ماتریس کرنش-جابجائی.. ۱۶۱

۵-۴-۳-۶ ماتریس سختی برای یک المان ذوزنقه ای.. ۱۶۲

۵-۴-۳-۷ ماتریس سختی برای یک حلقه کربن.. ۱۶۳

۵-۴-۳-۸ ماتریس سختی برای یک ورق گرافیتی تک لایه. ۱۶۷

۵-۴-۳-۹ مدل پیوسته به منظور تعیین خواص مکانیکی ورق گرافیتی تک لایه. ۱۶۸

فصل ششم

۶-۱ نتایج حاصل از مدل انرژی-معادل. ۱۷۲

۶-۱-۱ خصوصیات محوری نانولوله کربنی تک دیواره ۱۷۳

۶-۱-۲ خصوصیات محیطی نانولوله کربنی تک دیواره ۱۷۶

۶-۲ نتایج حاصل از مدل اجزاء محدود بوسیله نرم افزار ANSYS. 181

۶-۲-۱ نحوه مش بندی المان محدود نانولوله های کربنی تک دیواره در نرم افزار ANSYS و ایجاد ساختار قاب فضایی و مدل سیمی به کمک نرم افزار ]۵۴MATLAB [. 182

۶-۲-۲ اثر ضخامت بر روی مدول الاستیک نانولوله های کربنی تک دیواره ۱۹۲

۶-۳ نتایج حاصل از مدل اجزاء محدود بوسیله کد تدوین شده توسط نرم افزار MATLAB.. 196

فصل هفتم

نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۰۳

۷-۱ نتیجه گیری.. ۲۰۴

۷-۲ پیشنهادات.. ۲۰۶

فهرست مراجع

پاسخ دهید