پایان نامه کاربرد داده های توپوگرافی و گرانش در تعیین ضخامت الاستیک سنگ کره ایران

پایان نامه کاربرد داده های توپوگرافی و گرانش در تعیین ضخامت الاستیک سنگ کره ایران

اندازه: نامشخص

دسته بندی:

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 113 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۷ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۷ شهریور ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پایان نامه کاربرد داده های توپوگرافی و گرانش در تعیین ضخامت الاستیک سنگ کره ایران

فرمت : word

تعداد صفحات : ۱۰۶

سیگنال های توپوگرافی و گرانش توسط روش همدوسی موجک و ادمیتنس موجک به دو صورت همسانگرد و ناهمسانگرد مورد آنالیز قرار گرفت تا میزان ضخامت الاستیک موثر(Te) و ناهمسانگردی مکانیکی سنگ کره در ایران اندازه گیری شود.

موجک مورد استفاده در این مطالعه از نوع موجک بادبزنی است که این نوع موجک خود از کنار هم قرار گیری موجک های مورلت ایجاد می شود.

برای محاسبه ضخامت الاستیک موثر از موجک بادبزنی با شعاع پوشش °۱۸۰ و برای محاسبه ناهمسانگردی های مکانیکی از موجک بادبزنی ناهمسانگرد با شعاع پوشش °۹۰ استفاده شده است.

مدل پوسته به کار رفته در این مطالعه برای فرآیند معکوس سازی برای بازیافت مقادیر همدوسی و ادمیتنس مدل پوسته ۲ بوده است.

بیشینه مقدار ضخامت الاستیک موثر بدست آمده، برابر با ۱۴٫۲ کیلومتر در جنوب رشته کوه های شرق ایران و بیشینه آن به مقدار ۶۱٫۲ کیلومتر در نزدیکی گسل آستارا در حوضه دریای خزر جنوبی است.

در رشته کوه های البرز، مقدار این متغیر در حاشیه جنوبی به ۴۵ کیلومتر می رسد و در حاشیه شمالی و در امتداد حوضه خزر جنوبی به بیشینه مقدار خود یعنی کمی بیش از ۶۰ کیلومتر می رسد.

در کوپه داغ یک روند افزایشی از جنوب شرق به سمت شمال غرب و حاشیه حوضه خزر جنوبی دارد. کمینه مقدار Te در جنوب شرقی کپه داغ برابر با ۲۵ کیلومتر و بیشینه آن برابر است با ۵۰ کیلومتر در مرز البرز و کوپه داغ.

در شمال غرب و آذربایجان میزان ضخامت الاستیک موثر از شرق با بیشینه مطلق Te در ایران که کمی بیش از ۶۲ کیلومتر است به سمت غرب به میزان کمتر از ۳۰ کیلومتر کاهش می یابد.

پایان نامه کاربرد داده های توپوگرافی و گرانش در تعیین ضخامت الاستیک سنگ کره ایران

فهرست مطالب:

۱٫۱انگیزه و هدف از مطالعه

۲٫۱  آشنایی با مفاهیم اساسی و تاریخچه آنها

۱٫۲٫۱ایزوستازی

۱٫۱٫۲٫۱ ایزوستازی ناحیه ای و خمش سنگ کره

۳٫۱ تاریخچه مطالعات به روش طیفی

فصل دوم: جایگاه تکتونیکی

۲-۱-زمین ساخت ایران

۲-۱-۱-زاگرس

۲-۱-۲-سنندج سیرجان

۲-۱-۲-مکران

۲-۱-۳-البرز

۲-۱-۴-کوپه داغ

۲-۱-۵- ایران مرکزی و حوضه شرق ایران

فصل سوم : اطلاعات و روش مطالعه

۳-۱- اطلاعات

۳-۲-۱- آماده سازی اطلاعات

۳-۲- روش مطالعه

۳-۲-۱- تبدیل پیوسته موجک

۳-۲-۱-۱- موجک مورلت

۳-۲-۱-۲- موجک بادبزنی

پایان نامه کاربرد داده های توپوگرافی و گرانش در تعیین ضخامت الاستیک سنگ کره ایران

۳-۲-۱-۳- تجزیه ضرایب خود همبستگی  و همبستگی متقابل

۳-۲-۱-۴- محاسبه توابع همدوسی وادمیتنس

۳-۲-۳- مدل صفحه نازک برای معکوس سازی

۳-۲-۳-۱- مدل ایزوتروپیک

۳-۲-۳-۱-۱- بار گذاری از سطح

۳-۲-۳-۱-۱- بار گذاری در عمق

۳-۲-۳-۲- مدل اورتوتروپیک

فصل چهارم بررسی نتایج حاصله

۱٫۴ ضخامت الاستیک موثر در ایران

۱٫۱٫۴ مقایسه نتایج Te با نتایج قبلی و دیگر پارامترها

۲٫۴ محاسبه ناهمسانگردی مکانیکی در سنگ کره ایران

۱٫۲٫۴ مقایسه بین نتایج AWC و MTM

۲٫۲٫۴ استرس، ناهمسانگردی های لرزه ای و مکانیکی

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها

۱٫۵ نتیجه گیری

۲٫۵ پیشنهادات

مراجع

پاسخ دهید