پروژه بررسی سیاست های بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پویایی سیستم ها

پروژه بررسی سیاست های بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پویایی سیستم ها

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 25000 تومان

تعداد نمایش: 89 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۲۸ اسفند ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پروژه بررسی سیاست های بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پویایی سیستم ها

تعداد صفحات : ۱۱۸

فرمت: word

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش۱

۱۱مقدمه

۱۲تعریف مساله و بیان موضوع۲

۱۲۱نوسان قیمت مرغ۴

۱۲۲ افزایش قیمت مرغ۴

۱۳ ضرورت پژوهش۴

۱۴ پرسش پژوهش۸

۱۵ اهداف پژوهش۹

۱۶ روش انجام پژوهش۹

۱۷ مراحل اجرای پژوهش۱۰

۱۸جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات۱۰

۱۹کاربرد های پژوهش۱۱

۱۱۰ محدودیت های پژوهش۱۱

فصل دوم: ادبیات پژوهش

پروژه بررسی سیاست های بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پویایی سیستم ها

۲۱ مقدمه

۲۲ علل نوسان قیمت و مقدار تولید در صنعت کشاورزی۱۳

۲۳سیاست­های دولت در صنعت مرغ۱۴

۲۳۱ دوره اول۱۴

۲۳۲ دوره دوم۱۴

۲۳۳ دوره سوم۱۵

۲۳۴ دوره چهارم۱۵

۲۴ پژوهش های انجام شده۱۶

۲۴نقد ادبیات۲۰

فصل سوم: روش پژوهش۲۱

۳۱مقدمه۲۲

۳۲پویایی شناسی سیستم۲۲

۳۳مدلسازی۲۳

۳۴مدلسازی در سیستم های پویا۲۳

۳۴۱مدلسازی بهعنوان یک فرایندتکراری۲۴

۳۴۲رفتار مرجع۲۵

۳۴۳افقزمانی۲۵

۳۴۴فرضیه پویا۲۵

۳۴۵نمودارهای علی ومعلولی۲۶

۳۴۶نمودارهای حالت-جریان۲۶

۳۴۷شبیه سازیدینامیک۲۷

۳۴۸تستمدل۲۷

۳۴۹طراحی وارزیابی سیاست۲۷

۳-۵پیشبینی سری های زمانی۲۸

۳۶مدیریت زنجیره ارزش۲۹

۳۷تحلیل زنجیره تامین با استفاده از پویایی سیستم ها۲۹

۳۸متغیرهای کلیدی زنجیره ارزش صنعت مرغ۳۰

۳۸۱تولید گوشت مرغ۳۰

۳۸۲قیمت گوشت مرغ۳۱

۳۸۲۱نوسانات قیمت مرغ۳۱

۳۸۲۲روند افزایش قیمت گوشت۳۲

۳۸۳قیمت نهاده های مرغ ۳۳

۳۸۳بررسی قیمت دان آماده۳۳

۳۸۳-۲ بررسی قیمت کنجاله سویا۳۵

۳۸۳-۳ بررسی قیمت ذرت۳۶

۳۸۳-۴ بررسی قیمت جوجه

پروژه بررسی سیاست های بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پویایی سیستم ها

فصل چهارم: یافته های پژوهش۴۰

۴۱ مقدمه۴۱

۴۲ فرضیه پویا۴۱

۴۳مرز سیستم۴۲

۴۴نمودار علت و معلول۴۲

۴۴-۱تغییر در جوجه­ ریزی به علت تغییر در قیمت مرغ۴۴

۴۴-۲تغییر در ظرفیت پرورش مرغ مادر در اثر تغییر در قیمت جوجه.۴۴

۴۴-۳تغییر در جوجه­ ریزی به علت تغییر در قیمت دان ۴۵

۴۴-۴حلقه تعادلی قیمت مرغ۴۶

۴۴-۵کاهش قیمت مرغ به علت افزایش مصرف گوشت قرمز۴۶

۴۴-۶تاثیر واردات، صادرات، نگهداری و عرضه گوشت یخ­زده۴۷

۴۴-۷افزایش تقاضای پیوسته گوشت مرغ۴۷

۴۴-۸درآمد ملی۴۸

۴۵ آمارهای بکار رفته در مدل۴۹

۴۵-۱تابع جوجه­ ریزی مرغ مادر از مهر ۸۵ تا آبان ۹۳ ۴۹

۴۵-۲تابع میانگین وزن استاندارد مرغ بر حسب مدت زمان پرورش۵۰

۴۵-۳شاخص بهای کالاهای مصرفی۵۰

۴۵-۴نمودار تابع تورم ماهانه۵۰

۴۵-۵درآمد­ سرانه۵۱

۴۵-۶نرخ ارز دولتی۵۲

۴۵-۷تابع تلفات۵۳

۴۵-۸میانگین زمان رشد۵۳

۴۵-۹تعداد کل واحدهای مرغداری۵۴

۴۵-۱۰قیمت مکمل گوشتی۵۴

۴۵-۱۱قیمت گندم۵۵

۴۵-۱۲بهسازی مرغداری­ ها۵۵

۴۶ ساختمان کلی مدل۵۷

۴۷ شرح معادلات مهم۵۸

۴۸ نمودار جریان مدل۵۹

۴۹ شبیه سازی مدل۶۱

۴۱۰ اعتبار سنجی مدل۶۱

۴۱۰-۱آزمون کفایت مرزهای مدل ۶۱

۴۱۰-۲آزمون ساختار۶۱

۴۱۰-۳آزمون حالت حدی۶۲

۴۱۰-۴آزمون ابعاد۶۲

۴۱۰-۵آزمون باز تولید رفتار۶۲

۴۱۱ تحلیل حساسیت۶۶

۴۱۲ نحوه مقایسه سیاست های مهم۶۷

۴۱۳ شناسایی نقاط اهرمی مدل ۶۷

۴۱۴ سناریو سازی۶۸

۴۱۵ ساخت سناریو۶۹

۴۱۵استراتژی افزایش تولید خوراک آماده۶۹

۴۱۵۱۱ انواع خوراک طیور۶۹

۴۱۵۱۲ مزایای پلت کردن خوراک۷۱

۴۱۵۲بهسازی مرغداری­ ها۷۳

۴۱۵۳بهینه­سازی مصرف سوخت۷۳

۴۱۵۴ کاهش دوره پرورش۷۵

فصل پنجم: یافته ها و پیشنهادات۷۷

۵-۱ مقدمه۷۸

۵-۲ نتایج شبیه سازی۷۸

۵-۲-۱ ارزیابی پیشنهادها۸۱

۵-۳ اعمال سیاستهای مختلف روی مدل و آثار آنها۸۱

۵-۳-۱ نهاده­های مرغ۸۱

۵-۳-۲ هزینه تولید۸۴

۵-۳-۳ شاخص تولید۸۵

۵-۳-۴ میزان تولید ماهانه گوشت مرغ۸۵

۵-۳-۵ قیمت مرغ زنده۸۶

۵-۳-۶ سود حاصل از صنعت مرغ گوشتی۸۷

۵-۴ نتیجه گیری۸۸

۵-۵ پیشنهادات۸۸

۵-۶ منابع۹۰

۵-۷ پیوست۹۴

 

پروژه بررسی سیاست های بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پویایی سیستم ها

دانلود در ادامه …

پاسخ دهید