پروژه رابطه بین سخت رویی و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

پروژه رابطه بین سخت رویی و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 198 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۳ مهر ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۳ مهر ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پروژه رابطه بین سخت رویی و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

فرمت : word

تعداد صفحات : ۱۲۰

پژوهش حاضر به رابطه بین سخت رویی و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه (دوره دوم) شهر تربت حیدریه پرداخته است.

این پژوهش از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی محسوب می شود و با استفاده از روش تحقیق همبستگی انجام شد.

در پژوهش حاضر جامعه آماری  شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه (دوره دوم) شهر تربت حیدریه هستند که در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ به تحصیل اشتغال دارند.

براساس گزارش سازمان آموزش و پرورش تعداد این دانش آموزان ۳۴۸۶ نفر می باشد. در پژوهش حاضر با توجه به جدول کریجسی و مورگان تعداد ۳۷۴ نفر از این دانش آموزان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

برای انخاب آنها از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی استفاده شد. برای این منظور از بین دبیرستانهای شهر تربت حیدریه ۸ دبیرستان و از بین کلاس های دوم دبیرستان دو کلاس به صورت تصادفی انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها در این پژوهش به روش میدانی و پرسشنامه بسته می باشد.

پروژه رابطه بین سخت رویی و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق

۱٫۱      مقدمه

۱٫۲      بیان مسئله

۱٫۳      ضرورت های انجام تحقیق

۱٫۴      اهداف تحقیق

۱٫۴٫۱          هدف اصلی

۱٫۴٫۲          اهداف اختصاصی

۱٫۵      فرضیه های تحقیق

۱٫۵٫۱          فرضیه اصلی

۱٫۶      فرضیه های فرعی

۱٫۷      تعاریف نظری مفاهیم

۱٫۷٫۱          فرسودگی تحصیلی

۱٫۷٫۲          سخت رویی

۱٫۷٫۱          انگیزش تحصیلی

۱٫۸      تعاریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها

۱٫۸٫۱          فرسودگی تحصیلی

۱٫۸٫۲          سخت رویی

۱٫۸٫۱          انگیزش تحصیلی

پروژه رابطه بین سخت رویی و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق

۲٫۱      مقدمه

۲٫۲      فرسودگی تحصیلی

۲٫۲٫۱      تاریخچه مفهوم  فرسودگی

۲٫۲٫۲      مراحل فرسودگی

۲٫۲٫۲٫۱         دیدگاه مسلچ

۲٫۲٫۲٫۲         دیدگاه پستونچی

۲٫۲٫۲٫۳        مراحل فرسودگی تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه ساراسون

۲٫۲٫۳          عوامل فرسودگی تحصیلی

۲٫۲٫۴          تعارض و ابهام نقش

۲٫۲٫۴٫۱         گرانباری و کمباری نقش

۲٫۲٫۵      نشانه های فرسودگی تحصیلی

۲٫۲٫۶      عوارض فرسودگی تحصیلی

۲٫۲٫۷          رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی تحصیلی

۲٫۲٫۷٫۱         رویکرد بالینی

۲٫۲٫۷٫۲         رویکرد روانشناختی- اجتماعی

۲٫۲٫۷٫۳         رویکرد تبادلی چرنیس

۲٫۲٫۷٫۳٫۱            مدل کاپنر

۲٫۲٫۷٫۴         رویکرد ساختاری

۲٫۲٫۷٫۴٫۱            سازمان آموزشی

۲٫۲٫۷٫۴٫۲            جو سازمان آموزشی

۲٫۲٫۷٫۴٫۲٫۱               تئوری سیستمهای اجتماعی و جو سازمان آموزشی

۲٫۲٫۷٫۴٫۲٫۲               جو سازمانی و روابط سازمان آموزشی

۲٫۲٫۷٫۴٫۳            ویژگیهای مدرسه سالم

۲٫۱      سخت رویی

۲٫۱٫۱          تاریخچه ی سخت رویی

۲٫۱٫۲      شاخص های سخت رویی

۲٫۱٫۳          ویژگی های سخت رویی

۲٫۱٫۴          پیامدهای سخت رویی

۲٫۱٫۵          مکانیزمهای مداخلاتی سخت رویی در ارتباط بین استرس و بیماری

۲٫۱٫۶          عوامل سخت رویی  روانشناختی

۲٫۱٫۶٫۱         عوامل سرشتی

۲٫۱٫۶٫۲         عوامل زیست شیمیایی

۲٫۱٫۶٫۳         یادگیری

۲٫۱٫۷          همبسته های سخت رویی

۲٫۱٫۸          سلامت روان و سخت رویی

۲٫۱٫۱      نظریه و دیدگاههای سخت رویی

۲٫۱٫۲          انگیزش

۲٫۱٫۳          عوامل موثر بر انگیزش

۲٫۱٫۴          انگیزش درونی و بیرونی

۲٫۱٫۵          رویکرد های انگیزش تحصیلی

۲٫۱٫۵٫۱         رویکرد کلاسیک یا سنتی

۲٫۱٫۵٫۲         رویکرونئوکلاسیک یا روابط انسانی

۲٫۱٫۵٫۳         رویکردهای روانشناختی در زمینه انگیزش تحصیلی

۲٫۱٫۵٫۳٫۱            نظریه لذت طلبی

۲٫۱٫۵٫۳٫۲            نظریه عزایز

۲٫۱٫۵٫۴         نظریه تقویت

۲٫۱٫۵٫۵         نظریه شناخت

۲٫۱٫۶          نظریه‌های انگیزش تحصیلی

۲٫۱٫۶٫۱         نظریه‌های فعال‌سازی انگیزش

۲٫۱٫۶٫۱٫۱            نظریه سلسله مراتب نیازها

۲٫۱٫۶٫۱٫۲            نظریه دو جنبه‌ای انگیزش انسان (y,x)

۲٫۱٫۶٫۱٫۳            نظریه دوعاملی انگیزشی

۲٫۱٫۶٫۱٫۴            تئوری لذت‌گرایی مک‌کللند

۲٫۱٫۶٫۱٫۵            نظریه نیازهای زیستی، تعلق و رشد

۲٫۱٫۶٫۲         نظریه‎های فرآیندی

۲٫۱٫۶٫۲٫۱            نظریه انتظار و احتمال

۲٫۱٫۶٫۲٫۲            نظریه برابری

۲٫۱٫۶٫۲٫۳            نظریه هدف‎گذاری

۲٫۱٫۶٫۲٫۴            نظریه تقویت و اصلاح رفتار

۲٫۱٫۷          بررسی انگیزش تحصیلی

۲٫۱٫۷٫۱         شکوفا شدن انگیزش تحصیلی

۲٫۱٫۷٫۲         انگیزش تحصیلی در دانش آموزان

۲٫۲      مدل پژوهش

۲٫۳      پیشینه تحقیق

۲٫۳٫۱          تحقیقات انجام شده داخل کشور

۲٫۳٫۲          تحقیقات انجام شده خارج کشور

۲٫۳٫۳          نتیجه گیری از پیشینه مطالعات انجام شده

پروژه رابطه بین سخت رویی و انگیزش تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

فصل سوم روش تحقیق

۳٫۱      مقدمه

۳٫۲      روش تحقیق

۳٫۳      فرضیه های تحقیق

۳٫۳٫۱          فرضیه اصلی

۳٫۴      فرضیه های فرعی

۳٫۴٫۱          مدل فرضیات تحقیق

۳٫۵      جامعه آماری

۳٫۶      نمونه و روش نمونه گیری

۳٫۷      روش گردآوری اطلاعات

۳٫۸      ابزار گردآوری اطلاعات

۳٫۸٫۱          پرسشنامه فرسودگی تحصیلی

۳٫۸٫۱٫۱         روایی و پایایی

۳٫۹      پرسشنامه سخت رویی کوباسا (HS

۳٫۹٫۱٫۱         روایی و پایایی

۳٫۹٫۲      پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (AMS)

۳٫۹٫۲٫۱         روایی و پایایی

۳٫۱۰    روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۴٫۱      مقدمه

۴٫۲      مشخصات جمعیت شناختی پاسخگویان

۴٫۲٫۱      پایه تحصیلی

۴٫۲٫۲          رشتۀ تحصیلی

۴٫۳      آزمون فرضیه های پژوهش

۴٫۳٫۱          فرضیه های فرعی

۴٫۳٫۲      فرضیه اصلی

۴٫۳٫۲٫۱        تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر (ضریب همبستگی چند متغیره

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

۵٫۱      نتیجه گیری

۵٫۲      محدودیتهای پژوهش

۵٫۳      پیشنهادات پژوهش

منابع

پاسخ دهید