پروژه زبان و ادبیّات فارسی موسیقی شعر در غزلیّات سنایی

پروژه زبان و ادبیّات فارسی موسیقی شعر در غزلیّات سنایی

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 163 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۶ مهر ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۶ مهر ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پروژه زبان و ادبیّات فارسی موسیقی شعر در غزلیّات سنایی

فرمت : word

تعداد صفحات : ۳۰۰

موضوع این پایان نامه با عنوان « موسیقی شعر در غزلیّات سنایی » ، و هدف از این پژوهش ؛ آشنایی با  موسیقی شعر در غزلیّات سنایی  است .

و روش کار ، نظری و بر اساس پژوهش    کتابخانه ای می باشد . ابزار آن کتاب ها و منابع مرتبط با موضوع است . مطلع هر بیت به جهت تعیین انواع موسیقی در آن ، انتخاب شده است .

سپس به تقطیع ،  استخراج اوزان و نام بحرها ، پس از آن به یافتن قافیه ،‌ حدود واصناف و احیاناً عیوب آن و بررسی موسیقی درونی و معنوی در غزلیّات سنایی ، پرداخته شده   است .

در پایان تحلیلی از یافته ها به عمل آمده و جمع بندی ، بیان شده است .با توجّه به بررسی های به عمل آمده ، شاعر در غزلیّاتش از ۹ بحر و ۵۰ وزن استفاده کرده است .

پروژه زبان و ادبیّات فارسی موسیقی شعر در غزلیّات سنایی

بالاترین بسامد بحر ها را رمل و کم ترین آن ها را متقارب دارد .  او از ۱۵ زحاف استفاده نموده است ؛ که بیش ترین  آن ها حذف و کم ترین آن ها جدع ، نحر و حذذ است .

بیش تر اوزان غزلیّاتش مزاحف می باشند . بسامد اوزان دوری ،  ۳۰ غزل می باشد. از نظر نوع ردیف های به کار رفته در غزلیّات تنوّع زیادی به چشم می خورد ولی  فعل  در درجه ی اوّل قرار دارد .

شماره ی  غزل های مردّف او بیش از غزل های بدون ردیف است . تعداد قافیه های مقیّد نیز بیش تر از  قافیه های مطلق می باشد .

حدود  قافیه ها بر اساس کاربرد به ترتیب عبارت از : مترادف، متواتر  ، متدارک و متراکب است ؛  متکاوس وجود ندارد  .

از نظر موسیقی معنوی بر اساس ابیات بررسی شده به ترتیبِ بسامد تشبیه ، تضاد ،  استعاره ، تناسب ، کنایه و مجاز به کار گرفته شده است که تشبیه بیش ترین و مجاز کم ترین بسامد را داراست .

موسیقی درونی نیز به ترتیبِ کاربرد واج آرایی ، جناس و تکرار می باشد .

پروژه زبان و ادبیّات فارسی موسیقی شعر در غزلیّات سنایی

فهرست مطالب

فصل اوّ ل : کلّیّات تحقیق

فصل دوم : معرّفی سنایی و آثار او

فصل سوم : معرّفی غزل

فصل چهارم : موسیقی شعر

فصل پنجم : موسیقی شعر در غزلیّات سنایی

فصل ششم : نتیجه گیری

 

پاسخ دهید