مدل سازی و شبیه سازی فرآیند احیای آمین از گازهای اسیدی با استفاده از فرآیند MVR 50000 تومان

مدل سازی و شبیه سازی فرآیند احیای آمین از گازهای اسیدی با استفاده از فرآیند MVR

مدل سازی و شبیه سازی فرآیند احیای آمین از گازهای اسیدی با استفاده از فرآیند MVR Membrane Vacuum Regeneration فرمت : شبیه سازی با نرم افزار کامسول همراه با توضیحات آمین غنی از گازهای اسیدی در [...]

مشاهده و خرید